10.52.308

Dz.U.10.52.308

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa wymagania, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, w tym:
1) tematykę i formy szkolenia;
2) jednostki właściwe do przeprowadzania szkolenia;
3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
4) wymagane wyposażenie służb porządkowych i służb informacyjnych w zależności od przewidywanych zagrożeń;
5) zakres sprawdzania przez służby porządkowe i służby informacyjne uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej;
6) sposoby legitymowania w celu ustalenia tożsamości osób uczestniczących w imprezie masowej, przeglądania ich bagaży i odzieży oraz usuwania osób zakłócających imprezę masową.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
§ 2. 1. Kierownik do spraw bezpieczeństwa jest obowiązany ukończyć szkolenie realizowane według tematów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Kierownika do spraw bezpieczeństwa uważa się za przeszkolonego w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do rozporządzenia (temat I pkt 8 i 13, temat II, temat III pkt 2 i 3, temat IV pkt 2, 3 i 4, temat V pkt 1, 2, 3, 5 i 6, temat VI, temat VII pkt 2, 3 i 4, temat VIII, temat IX pkt 1, 2, 5 i 9, temat X pkt 2 i 4 oraz temat XI), jeżeli legitymuje się on licencją pracownika ochrony fizycznej II stopnia, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.1)).
3. Członek służby porządkowej jest obowiązany ukończyć szkolenie realizowane według tematów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4. Członek służby informacyjnej jest obowiązany ukończyć szkolenie realizowane według tematów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Szkolenia kandydatów na kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz kandydatów na członków służby porządkowej lub członków służby informacyjnej są prowadzone przez placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), a także przez szkoły wyższe prowadzące studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
2. Szkolenia kandydatów na członków służby porządkowej lub członków służby informacyjnej mogą być także prowadzone przez organizatorów kształcenia w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 68c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zachowaniem wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.
3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, kończą się egzaminem wewnętrznym, który składa się z pisemnego testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności, a w przypadku kierownika do spraw bezpieczeństwa - z testu wiedzy i sprawdzianu ustnego. Czas trwania egzaminu wewnętrznego dla kandydata na kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz kandydata na członka służby porządkowej wynosi 4 godziny, a dla kandydata na członka służby informacyjnej - 1 godzinę.
4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje się na czas nieokreślony.
5. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Członka służby porządkowej i członka służby informacyjnej, w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań, wyposaża się w:
1) łączność bezprzewodową;
2) ręczne wykrywacze metalu;
3) latarki elektryczne;
4) środki opatrunkowe;
5) wzory biletów lub innych dokumentów uprawniających do przebywania na imprezie masowej;
6) notes i długopis;
7) środki transportu;
8) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
2. Członka służby porządkowej, w zależności od przewidywanych zagrożeń, wyposaża się w środki przymusu bezpośredniego, takie jak kajdanki i ręczne miotacze gazu.
3. Członka służby porządkowej i członka służby informacyjnej wyposaża się w identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej oraz jednolity i umożliwiający łatwą identyfikację ubiór opatrzony na plecach odblaskowym napisem - odpowiednio - "SŁUŻBA PORZĄDKOWA" lub "SŁUŻBA INFORMACYJNA".
§ 5. 1. Sprawdzenia uprawnień osoby do uczestniczenia w imprezie masowej członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej dokonuje przez sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet lub inny dokument uprawniający do przebywania na imprezie masowej.
2. Czynności, o której mowa w ust. 1, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej dokonuje przez porównanie okazanego przez uczestnika imprezy masowej biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej z jego wzorem.
3. Członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej, w przypadku meczu piłki nożnej, dokonując czynności, o której mowa w ust. 1, może porównać dane umieszczone na bilecie, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy, z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza biletu.
4. Członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej, dokonując czynności, o której mowa w ust. 1, może sprawdzić, czy wobec osoby uczestniczącej w imprezie masowej nie zostały wydane orzeczenie lub zakaz, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy, przez porównanie danych tej osoby z informacjami posiadanymi przez organizatora imprezy masowej.
§ 6. 1. Przed rozpoczęciem legitymowania osoby uczestniczącej w imprezie masowej, w celu ustalenia jej tożsamości, członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu: "służba porządkowa", a członek służby informacyjnej zwrotu: "służba informacyjna", oraz:
1) okazać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej, w sposób umożliwiający osobie legitymowanej odczytanie danych na nim umieszczonych;
2) podać podstawę prawną i przyczynę legitymowania.
2. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej jest zobowiązany, na żądanie osoby legitymowanej, podać swoje imię i nazwisko.
3. Tożsamość osoby legitymowanej ustala się na podstawie:
1) dowodu osobistego;
2) tymczasowego zaświadczenia tożsamości;
3) paszportu;
4) prawa jazdy;
5) legitymacji szkolnej lub studenckiej;
6) dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca;
7) innych dokumentów potwierdzających tożsamość, zaopatrzonych w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby legitymowanej.
4. W razie legitymowania osób uczestniczących w imprezie masowej znajdujących się w pojeździe, gdy uzasadniają to względy bezpieczeństwa, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby. Odmowa opuszczenia pojazdu jest traktowana jak odmowa poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy.
§ 7. 1. Przeglądanie odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej powinno być dokonywane przez członka służby porządkowej lub członka służby informacyjnej tej samej płci co osoba kontrolowana.
2. Przed rozpoczęciem przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu: "służba porządkowa", a członek służby informacyjnej zwrotu: "służba informacyjna", oraz:
1) okazać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej, w sposób umożliwiający osobie, której bagaż lub odzież są przeglądane, odczytanie danych na nim umieszczonych;
2) podać podstawę prawną i przyczynę przeglądania zawartości bagażu lub odzieży.
3. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej jest zobowiązany, na żądanie osoby uczestniczącej w imprezie masowej, podać swoje imię i nazwisko.
4. Przed przystąpieniem do przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej wzywa tę osobę do okazania ich zawartości.
5. W przypadku konieczności przejrzenia zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej znajdujących się w pojeździe członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby. Odmowa opuszczenia pojazdu jest traktowana jak odmowa poddania się czynności, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy.
6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży przedmiotów, których wnoszenie na imprezę masową i posiadanie na imprezie masowej jest niedozwolone, lub zachowania się osoby uczestniczącej w imprezie masowej niezgodnie z regulaminem tej imprezy lub regulaminem obiektu (terenu):
1) członek służby porządkowej odmawia wpuszczenia tej osoby na imprezę masową lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania tej imprezy;
2) członek służby informacyjnej wzywa niezwłocznie członka służby porządkowej w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.
7. W przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa, a w szczególności stwierdzenia w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej dokonuje ujęcia osoby, u której w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży stwierdzono te przedmioty, i po ich odebraniu sporządza notatkę z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
§ 8. 1. Osobę uczestniczącą w imprezie masowej, która swoim zachowaniem zakłóca tę imprezę, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej wzywa do opuszczenia miejsca przeprowadzania imprezy masowej i towarzyszy tej osobie aż do granicy obiektu lub terenu, na którym odbywa się impreza masowa.
2. Przed wezwaniem, o którym mowa w ust. 1, członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu: "służba porządkowa", a członek służby informacyjnej zwrotu: "służba informacyjna", oraz:
1) okazać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej, w sposób umożliwiający osobie uczestniczącej w imprezie masowej zakłócającej swoim zachowaniem porządek publiczny lub zachowującej się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu) odczytanie danych na nim umieszczonych;
2) podać podstawę prawną i przyczynę wezwania osoby uczestniczącej w imprezie masowej do opuszczenia imprezy masowej.
3. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej jest zobowiązany, na żądanie osoby uczestniczącej w imprezie masowej, podać swoje imię i nazwisko.
4. W przypadku niepodporządkowania się wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, członek służby porządkowej usuwa poza obiekt lub teren imprezy masowej osobę uczestniczącą w imprezie masowej zakłócającą przebieg tej imprezy.
5. Usuwając osobę uczestniczącą w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania tej imprezy, członek służby porządkowej może odstąpić od czynności określonych w ust. 1, jeżeli zwłoka w podjęciu działań groziłaby niebezpieczeństwem dla życia, zdrowia ludzkiego lub ochranianego mienia.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania (Dz. U. Nr 113, poz. 986), które utraciło moc dnia 1 lutego 2010 r. na podstawie art. 77 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 marca 2010 r. (poz. 308)

Załącznik nr 1

TEMATY SZKOLENIA DLA KIEROWNIKÓW DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

Temat I. Podstawy prawne wykonywania zadań służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa podczas imprez masowych - czas realizacji 8 godzin

Zagadnienia:

1. Pojęcia podstawowe.

2. Rodzaje imprez masowych podlegające obowiązkowi zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników.

3. Zasady uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej i tryb opiniowania wniosku.

4. Służby porządkowe i informacyjne - zasady i tryb naboru, struktura organizacyjna, zakres działania, sposób prowadzenia dokumentacji, wyposażenie i oznakowanie.

5. Wymagania kwalifikacyjne służb porządkowych i informacyjnych.

6. Uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych w czasie działań służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych.

7. Uprawnienia służb porządkowych w zakresie używania środków przymusu bezpośredniego.

8. Zakres i tryb sprawowania przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

9. Odpowiedzialność karna członków służby porządkowej i służby informacyjnej.

10. Odpowiedzialność karna organizatora imprezy masowej.

11. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.

12. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych.

13. Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych.

Temat II. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania - czas realizacji 3 godziny

Zagadnienia:

1. Ogólne zasady i style kierowania zespołem ludzi.

2. Kierowanie jako proces podejmowania decyzji.

3. Organizowanie stanowisk pracy:

a) określenie zadań,

b) określenie uprawnień,

c) określenie odpowiedzialności.

4. System motywacji i kontroli.

Temat III. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia psychologii i socjologii.

2. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.

3. Analiza społeczeństwa:

a) pojęcie i struktura grupy społecznej,

b) klasyfikacja grupy społecznej,

c) pojęcie tłumu i innych zbiorowości, oparte na podobieństwie zachowań.

4. Analiza ważniejszych procesów społecznych:

a) współpraca służb porządkowych i służb informacyjnych z uczestnikami imprezy masowej,

b) konflikt interesów pomiędzy służbami porządkowymi a uczestnikami imprezy masowej,

c) podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Temat IV. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki - czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości związanej z imprezami masowymi.

2. Profilaktyka kryminologiczna.

3. Ślady kryminalistyczne oraz metody identyfikacji człowieka i rzeczy.

4. Postępowanie po uzyskaniu informacji o przestępstwie lub wykroczeniu, do czasu przybycia Policji.

Temat V. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń - czas realizacji 6 godzin

Zagadnienia:

1. Zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia.

2. Formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia.

3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną.

4. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu.

5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

6. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

7. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko imprezom masowym.

Temat VI. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego - czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Prawa i obowiązki świadka.

2. Uprawnienia pokrzywdzonego.

3. Ujęcie osoby.

4. Czynności procesowe i środki dowodowe.

5. Społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

Temat VII. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego - czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Rola państwa i samorządów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Uczestnicy postępowania administracyjnego, ich prawa i obowiązki.

3. Tryb postępowania administracyjnego.

4. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

Temat VIII. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego - czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

2. Pojecie osoby fizycznej i osoby prawnej.

3. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

4. Czyny niedozwolone.

Temat IX. Ogólne zasady zabezpieczenia imprez masowych - czas realizacji 9 godzin

Zagadnienia:

1. Zasady dokonywania analizy zaistniałych i przewidywanych zagrożeń.

2. Pojęcie terroryzmu oraz cele i metody działań terrorystycznych.

3. Wybór członków służby porządkowej i członków służby informacyjnej do zabezpieczenia imprezy masowej.

4. Zasady organizacji, struktura oraz realizacja zabezpieczenia imprezy masowej.

5. Kalkulacja i sposób dyslokacji sił i środków.

6. Określenie niezbędnego wyposażenia służb porządkowych i służb informacyjnych w zależności od rodzaju imprezy masowej i charakteru zagrożeń.

7. Przydzielanie zadań dla służb porządkowych i służb informacyjnych.

8. Zasady współpracy z osobami uczestniczącymi w imprezie masowej i spikerem zawodów sportowych.

9. Zasady kontroli ruchu osobowo-materiałowego w związku z imprezą masową.

Temat X. Zasady sporządzania planów zabezpieczeń oraz procedur bezpieczeństwa - czas realizacji 5 godzin

Zagadnienia:

1. Wpływ charakteru imprezy masowej na sposób jej zabezpieczenia oraz na działanie służb porządkowych i służb informacyjnych.

2. Analiza przewidywanych i faktycznych zagrożeń.

3. Określenie punktów ważnych i kluczowych dla planowanego zabezpieczenia imprezy masowej.

4. Zasady sporządzania planów graficznych obiektów, w których ma być przeprowadzona impreza masowa.

5. Zasady określania liczebności i struktury służb porządkowych i służb informacyjnych.

6. Zasady opracowywania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu).

Temat XI. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez służby porządkowe i służby informacyjne oraz kontrola tych służb - czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Rola nadzoru w pracy służb porządkowych i służb informacyjnych.

2. Metody nadzoru.

3. Wykorzystanie urządzeń technicznych w kontroli pracy służb porządkowych i służb informacyjnych.

Temat XII. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w działaniach służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w czasie imprezy masowej - czas realizacji 3 godziny

Zagadnienia:

1. Płaszczyzny współpracy.

2. Konflikt interesów.

3. Wzajemna wymiana informacji.

4. Prawne obowiązki współpracy.

5. Podporządkowanie służb porządkowych dowódcy zabezpieczenia policyjnego.

Temat XIII. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Techniczne urządzenia zabezpieczające.

2. Przeznaczenie i zakres stosowania technicznych urządzeń zabezpieczających w ochronie imprezy masowej.

Realizacja tematów w ramach szkolenia stacjonarnego w łącznym wymiarze 58 godzin zajęć dydaktycznych.

Załącznik nr 2

TEMATY SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ

Temat I. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej - czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.

2. Uprawnienia członków służby porządkowej.

3. Obowiązki członków służby porządkowej.

4. Odpowiedzialność cywilna i karna członka służby porządkowej.

5. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.

6. Ochrona danych osobowych.

Temat II. Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii - czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Zapamiętywanie - efektywne techniki zapamiętywania w pracy członka służby porządkowej.

2. Elementy budowy portretu pamięciowego.

3. Elementy teorii i praktyki zachowań agresywnych - na potrzeby realizacji działań członka służby porządkowej.

4. Podstawowe informacje dotyczące działania pod wpływem stresu i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w trakcie zabezpieczania imprezy masowej.

Temat III. Zapewnienie porządku podczas imprez masowych - czas realizacji 14 godzin

Zagadnienia:

1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej i rodzaje zagrożeń.

2. Zadania i obowiązki członka służby porządkowej w związku z:

a) kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,

b) kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),

c) kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,

d) ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,

e) legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,

f) usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,

g) dokumentowaniem podejmowanych czynności.

3. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.

4. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

a) obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,

b) ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych).

5. Współpraca z Policją, Biurem Ochrony Rządu, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.

6. Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.

7. Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.

8. Ćwiczenia praktyczne w czasie zawodów sportowych odbywających się w obiekcie (stadion, hala sportowa).

Temat IV. Zasady udzielania pierwszej pomocy - czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Zagadnienia ogólne.

2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku.

3. Zasady udzielania pomocy przed medycznej w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.

4. Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

Realizacja tematów w ramach szkolenia stacjonarnego w łącznym wymiarze 24 godzin zajęć dydaktycznych.

Załącznik nr 3

TEMATY SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

Temat I. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej - czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.

2. Uprawnienia członków służby informacyjnej.

3. Obowiązki członków służby informacyjnej.

4. Odpowiedzialność cywilna i karna członka służby informacyjnej.

5. Współpraca z Policją oraz innymi służbami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.

6. Rodzaje imprez masowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Temat II. Zagadnienia prawne - czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.

2. Ogólna charakterystyka okoliczności wytaczających odpowiedzialność karną.

3. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.

4. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.

5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

6. Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.

7. Przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

8. Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

9. Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

Temat III. Zapewnienie porządku publicznego podczas imprezy masowej - czas realizacji 6 godzin

Zagadnienia:

1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej i rodzaje zagrożeń.

2. Zadania i obowiązki członka służby informacyjnej w związku z:

a) kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,

b) kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),

c) kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,

d) ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,

e) legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,

f) dokumentowaniem podejmowanych czynności.

3. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.

4. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.

5. Elementy wyposażenia służb informacyjnych.

6. Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.

7. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych:

a) postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia,

b) rodzaje pożarów,

c) rodzaje sprzętu gaśniczego,

d) rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,

e) systemy przeciwpożarowe w obiektach,

f) zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).

8. Plan awaryjny i plan ewakuacji:

a) znaczenie planu awaryjnego i planu ewakuacji,

b) system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,

c) zasady bezpiecznej ewakuacji,

d) drogi ewakuacyjne,

e) zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,

f) drogi dostępu,

g) kontrola przepływu tłumu.

Temat IV. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Techniki komunikacyjne.

2. Psychologia tłumu.

3. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.

4. Metody reagowania na konflikty.

5. Metody obserwacji i identyfikacji.

6. Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

Temat V. Zasady udzielania pierwszej pomocy - czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Zagadnienia ogólne.

2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku.

3. Zasady udzielania pomocy przedmedycznej w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.

4. Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

Temat VI. Techniki interwencyjne - czas realizacji 1 godzina

Zagadnienie:

Techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej.

Realizacja tematów w ramach szkolenia stacjonarnego w łącznym wymiarze 19 godzin zajęć dydaktycznych.


wzor