Dz.U.05.6.51

Dz.U.05.6.51

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej

 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", mogą być powierzone, z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się: środki pieniężne, papiery wartościowe, uzbrojenie, sprzęt techniczny oraz inne mienie niezbędne do wykonywania zadań służbowych.

2. Powierzenie mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej, będącej dysponentem tego mienia, zwanego dalej "kierownikiem jednostki", za pokwitowaniem, w sposób ustalony w przepisach regulujących zasady gospodarowania mieniem określonego rodzaju, z zastrzeżeniem § 2.

3. W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 2, należy wyszczególnić rodzaj, ilość, stan oraz, w miarę potrzeby, cechy indywidualne powierzonego funkcjonariuszowi mienia.

4. Funkcjonariusz, któremu powierzono mienie, jest obowiązany zwrócić je w określonym przez kierownika jednostki terminie i w należytym stanie albo wyliczyć się ze sposobu zużycia lub wydania tego mienia.

§ 2. 1. Powierzenie mienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, funkcjonariuszowi zatrudnionemu w magazynie lub innego rodzaju zamykanym pomieszczeniu, przystosowanym do przechowywania mienia pod bezpośrednim nadzorem tego funkcjonariusza, następuje na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej na pisemne polecenie kierownika jednostki.

2. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w ciągu miesiąca od dnia zawiadomienia funkcjonariusza o planowanym powierzeniu mu mienia, z udziałem funkcjonariusza albo osoby przez niego upoważnionej.

§ 3. W razie przewidywanego zwolnienia funkcjonariusza, o którym mowa w § 2 ust. 1, ze służby albo przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej, inwentaryzację przeprowadza się niezwłocznie i kończy nie później niż w ostatnim dniu wykonywania obowiązków służbowych albo w dniu przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej.

§ 4. 1. W razie niemożności wzięcia udziału w inwentaryzacji z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 ust. 1, może pisemnie upoważnić inną osobę, która za zgodą kierownika jednostki weźmie za niego udział w inwentaryzacji.

2. Jeżeli funkcjonariusz nie bierze udziału w przeprowadzeniu inwentaryzacji i nie wskaże osoby, o której mowa w ust. 1, kierownik jednostki powołuje komisję w trzyosobowym składzie, która przeprowadza inwentaryzację powierzonego mienia.

3. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo wglądu w księgi rachunkowe w zakresie dotyczącym rozliczania powierzonego mu mienia.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 250).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818).