Dz.U.02.86.789

Dz.U.02.86.789

Dz.U.04.185.1916

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

 

Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Nagrody roczne

§ 1. 1. Policjantowi pełniącemu służbę przez okres pełnego roku kalendarzowego przysługuje nagroda roczna w wysokości jednomiesięcznego uposażenia.

2. W razie pełnienia służby przez część roku kalendarzowego, nagrodę roczną przyznaje się, z zastrzeżeniem ust. 3-4, proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych służby.

3. Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.

4. Nagroda roczna w wysokości 1/12 jednomiesięcznego uposażenia przysługuje także w przypadku, gdy policjant z powodu śmierci lub zaginięcia bądź zwolnienia ze służby w związku z nabyciem prawa do emerytury lub renty pełnił w danym roku służbę przez okres krótszy od jednego miesiąca kalendarzowego.

§ 2. 1. Do okresu służby, o którym mowa w § 1, nie wlicza się okresów:

1) korzystania z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

3) zawieszania w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, chyba że prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne lub dyscyplinarne w sprawie o czyn pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych zostało umorzone bądź policjant został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym.

2. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy warunkowego umorzenia postępowania karnego, a także umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii.

§ 3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody rocznej stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne policjantowi w ostatnim dniu służby wliczanym do okresu, za który przysługuje nagroda.

§ 4. 1. Nagrodę roczną obniża się o 20%-50% kwoty obliczonej w sposób określony w § 1 w przypadku:

1) popełnienia przez policjanta przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,

2) naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie lub podczas wykonywania zadań albo czynności służbowych, jeżeli w zakończonym prawomocnie postępowaniu dyscyplinarnym został uznany winnym zarzucanych mu czynów,

3) niewywiązywania się przez policjanta będącego w służbie stałej lub kontraktowej z obowiązków służbowych, stwierdzonego w opinii służbowej,

4) nieprzydatności policjanta na zajmowanym stanowisku stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej.

2. Przy obniżaniu nagrody rocznej uwzględnia się całokształt okoliczności sprawy, w szczególności charakter popełnionego przestępstwa lub przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz dotychczasowe wyniki w służbie.

§ 5. Nagroda roczna nie przysługuje w przypadku:

1) skazania policjanta prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego,

2) wymierzenia policjantowi prawomocnej kary dyscyplinarnej:

a) wydalenia ze służby,

b) obniżenia stopnia,

c) wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe,

d) ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku,

3) zwolnienia policjanta ze służby z powodu:

a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe inne niż wymienione w pkt 1,

b) wydania po upływie co najmniej 6 miesięcy kolejnej opinii służbowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3,

c) nieprzydatności do służby w okresie odbywania służby przygotowawczej, stwierdzonej w opinii służbowej,

d) popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie,

e) wymierzenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu policjanta.

§ 6. Nagroda roczna nie przysługuje lub jest obniżana za rok kalendarzowy, w którym:

1) policjant popełnił czyn będący przedmiotem postępowania karnego lub dyscyplinarnego, a jeżeli nagroda roczna została już wypłacona:

a) za rok, w którym postępowanie takie zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem lub decyzją, bądź

b) za ostatni rok służby, w przypadku gdy postępowanie to zostało zakończone po zwolnieniu policjanta ze służby,

2) policjantowi wydano opinię w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 lub § 5 pkt 3 lit. b) i c).

§ 7. 1. Nagrodę roczną wypłaca się w ciągu l kwartału kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje nagroda, z tym że policjantowi zwalnianemu ze służby należną nagrodę roczną wypłaca się w terminie 14 dni od dnia zwolnienia.

2. W przypadku pełnienia przez policjanta w roku kalendarzowym służby w różnych jednostkach organizacyjnych Policji nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w jednostce, która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia jego służby.

§ 8. 1. Postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień do nagrody rocznej zawiesza się na okres toczącego się przeciwko policjantowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego o czyn popełniony w roku kalendarzowym, za który nagroda jest przyznawana, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. b), zawieszeniu podlega postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień do nagrody rocznej za ostatni rok służby policjanta.

§ 9. Od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania nagrody rocznej policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego.

Rozdział 2
Nagrody uznaniowe

§ 10. 1. Policjantowi można przyznać nagrodę uznaniową za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, przejawianą inicjatywę w służbie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, można przyznać w szczególności za dokonanie czynu świadczącego o odwadze policjanta oraz za służbę w trudnych warunkach, wymagających znacznego nakładu pracy.

3. Nagrodę uznaniową w formie pieniężnej lub rzeczowej wypłaca się lub wręcza w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o jej przyznaniu.

4. Wypłata lub wręczenie nagrody uznaniowej może nastąpić w uroczystej formie.

5. Nagrody uznaniowej nie przyznaje się policjantowi:

1) ukaranemu karą dyscyplinarną przed jej zatarciem,

2) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Rozdział 3
Zapomogi

§ 11. 1. Policjantowi, którego warunki materialne uległy znacznemu pogorszeniu, w szczególności wskutek klęski żywiołowej, choroby, śmierci osoby bliskiej lub w przypadku zaistnienia innych zdarzeń losowych, można przyznać zapomogę pieniężną.

2. Przy przyznawaniu zapomogi należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację materialną policjanta i jego rodziny.

3. Zapomogi przyznają przełożeni, o których mowa w § 12, z własnej inicjatywy, na wniosek bezpośredniego przełożonego policjanta, organizacji związku zawodowego policjantów bądź zainteresowanego policjanta.

4. Zapomogę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o jej przyznaniu.

Rozdział 4
Właściwość przełożonych

§ 12. 1. Nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi przyznają, z zastrzeżeniem ust. 2-6, przełożeni, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

2. Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi przyznaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantowi Wyższej Szkoły Policji oraz komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi przyznaje Komendant Główny Policji.

4. Policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji nagrody uznaniowe i zapomogi przyznają dyrektorzy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

5. Przełożeni, o których mowa w ust. 1-4, mogą upoważnić kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych do przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg.

6. Komendant Główny Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji) mogą przyznawać nagrody uznaniowe i zapomogi wszystkim podwładnym policjantom, z wyłączeniem swoich zastępców - każdy na terenie swojego działania.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 66, poz. 747).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.