Dz.U.03.198.1932

Dz.U.03.198.1932

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia 18 listopada 2003 r.

w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

 

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyróżnień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą", udzielają policjantom Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji oraz komendanci szkół policyjnych.

2. Wyróżnienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy, udzielają policjantom Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy.

3. Właściwość przełożonych oraz postępowanie w sprawach udzielenia wyróżnienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy, określają przepisy o wzorach odznak policyjnych oraz szczegółowych zasadach i trybie ich nadawania policjantom.

§ 2. 1. Przełożeni, o których mowa w § 1, udzielają wyróżnień z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego policjanta.

2. Wniosek o udzielenie wyróżnienia powinien zawierać:

1) stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer identyfikacyjny policjanta proponowanego do wyróżnienia;

2) rodzaj proponowanego wyróżnienia;

3) wskazanie okoliczności stanowiących podstawę do udzielenia wyróżnienia;

4) podpis, stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe bezpośredniego przełożonego występującego z wnioskiem.

§ 3. 1. Wyróżnień udziela się policjantom w sposób uroczysty.

2. Wyróżnienie ogłasza się w rozkazie personalnym. W rozkazie personalnym podaje się stopień, nazwisko, imię i stanowisko służbowe wyróżnionego, rodzaj wyróżnienia oraz uzasadnienie jego udzielenia.

3. Przełożony udzielający wyróżnienia może podać do wiadomości policjantom i pracownikom Policji rozkaz personalny o wyróżnieniu.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyróżnień oraz przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów (Dz. U. z 1998 r. Nr 4, poz. 14 oraz z 2002 r. Nr 176, poz. 1457).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2003 r.1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 192, poz. 1873.