Dz.U.03.198.1933

Dz.U.03.198.1933

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia 18 listopada 2003 r.

w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów

 

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów, w tym obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, zwanych dalej "dokumentami", prostowanie błędów pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych omyłek oraz wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 2. 1. Dokumenty można doręczać bezpośrednio, przekazywać przesyłką listową, pocztą elektroniczną, faksem lub przy użyciu innych środków łączności.

2. Obieg dokumentów prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom niepowołanym.

§ 3. Rzecznik dyscyplinarny przekazuje niezwłocznie przełożonemu dyscyplinarnemu dokumenty w sprawach dyscyplinarnych zastrzeżonych do jego właściwości.

§ 4. Dokumenty składane przez obwinionego włącza się niezwłocznie do akt postępowania dyscyplinarnego ze wskazaniem daty ich złożenia.

§ 5. Wniosek przełożonego dyscyplinarnego o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym składa się wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu właściwemu do wydania w tym przedmiocie postanowienia, nie później niż 5 dni przed upływem tego terminu.

§ 6. Rzecznik dyscyplinarny, który za zgodą przełożonego dyscyplinarnego korzysta z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego przy przeprowadzaniu czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym, sporządza odpowiednią notatkę i włącza ją do akt postępowania dyscyplinarnego. Notatka powinna zawierać oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego, który będzie udzielał pomocy, oraz zakres powierzonych do przeprowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 7. Przełożony dyscyplinarny, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, w przypadku wniesienia odwołania, przekazuje je wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego, aktami osobowymi obwinionego oraz swoim stanowiskiem wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

§ 8. Prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w protokołach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego wymaga opisania przez osobę sporządzającą protokół przed jego podpisaniem.

§ 9. Określa się wzory:

1) postanowienia o ustaleniu właściwości przełożonego dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) postanowienia o przejęciu postępowania dyscyplinarnego do prowadzenia, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) protokołu przesłuchania świadka, stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) postanowienia o odmowie zwolnienia od złożenia zeznania albo odpowiedzi na pytania, stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) protokołu przesłuchania obwinionego, stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) protokołu przyjęcia pisemnych wyjaśnień obwinionego, stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) protokołu oględzin, stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) postanowienia o odmowie udostępnienia akt, stanowiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) postanowienia o zmianie albo uzupełnieniu zarzutów, stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) postanowienia o odmowie uwzględnienia wniosku dowodowego, stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) postanowienia o przedłużeniu czynności dowodowych do 2 miesięcy, stanowiącego załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) postanowienia o przedłużeniu czynności dowodowych na czas oznaczony powyżej 2 miesięcy, stanowiącego załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) postanowienia o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) protokołu zapoznania obwinionego albo obrońcy z aktami postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) postanowienia o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) protokołu zapoznania obwinionego albo obrońcy z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) postanowienia wydanego w drugiej instancji po rozpatrzeniu zażalenia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stanowiącego załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24) orzeczenia wydanego w pierwszej instancji, stanowiącego załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25) postanowienia o uchyleniu postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) postanowienia o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania albo uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, stanowiącego załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) protokołu zapoznania obwinionego albo obrońcy z materiałami uzyskanymi w wyniku uzupełnienia materiału dowodowego, stanowiącego załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) orzeczenia wydanego w drugiej instancji, stanowiącego załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29) postanowienia o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) orzeczenia wydanego w pierwszej instancji w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 30 do rozporządzenia;

31) postanowienia wydanego w drugiej instancji w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32) orzeczenia wydanego w drugiej instancji w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 32 do rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2003 r.1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz.1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 192, poz. 1873.
Załącznik nr 1 - WZÓR POSTANOWIENIA O USTALENIU WŁAŚCIWOŚCI PRZEŁOŻONEGO DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 2 - WZÓR POSTANOWIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 3 - WZÓR POSTANOWIENIA O PRZEJĘCIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO DO PROWADZENIA

Załącznik nr 4 - WZÓR POSTANOWIENIA O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 5 - WZÓR POSTANOWIENIA O WYŁĄCZENIU ALBO ODMOWIE WYŁĄCZENIA PRZEŁOŻONEGO DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 6 - WZÓR POSTANOWIENIA O WYŁĄCZENIU ALBO ODMOWIE WYŁĄCZENIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 7 - WZÓR PROTOKOŁU PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA

Załącznik nr 8 - WZÓR POSTANOWIENIA O ODMOWIE ZWOLNIENIA OD ZŁOŻENIA ZEZNANIA ALBO ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Załącznik nr 9 - WZÓR PROTOKOŁU PRZESŁUCHANIA OBWINIONEGO

Załącznik nr 10 - WZÓR PROTOKOŁU PRZYJĘCIA PISEMNYCH WYJAŚNIEŃ OBWINIONEGO

Załącznik nr 11 - WZÓR PROTOKOŁU OGLĘDZIN

Załącznik nr 12 - WZÓR POSTANOWIENIA O ODMOWIE UDOSTĘPNIENIA AKT

Załącznik nr 13 - WZÓR POSTANOWIENIA O ZMIANIE ALBO UZUPEŁNIENIU ZARZUTÓW

Załącznik nr 14 - WZÓR POSTANOWIENIA O ODMOWIE UWZGLĘDNIENIA WNIOSKU DOWODOWEGO

Załącznik nr 15 - WZÓR POSTANOWIENIA O PRZEDŁUŻENIU CZYNNOŚCI DOWODOWYCH DO 2 MIESIĘCY

Załącznik nr 16 - WZÓR POSTANOWIENIA O PRZEDŁUŻENIU CZYNNOŚCI DOWODOWYCH NA CZAS OZNACZONY POWYŻEJ 2 MIESIĘCY

Załącznik nr 17 - WZÓR POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 18 - WZÓR POSTANOWIENIA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 19 - WZÓR PROTOKOŁU ZAPOZNANIA OBWINIONEGO ALBO OBROŃCY Z AKTAMI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 20 - WZÓR POSTANOWIENIA O ODMOWIE UZUPEŁNIENIA AKT POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 21 - WZÓR PROTOKOŁU ZAPOZNANIA OBWINIONEGO ALBO OBROŃCY Z UZUPEŁNIONYMI AKTAMI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 22 - WZÓR POSTANOWIENIA O ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI DOWODOWYCH

Załącznik nr 23 - WZÓR POSTANOWIENIA WYDANEGO W DRUGIEJ INSTANCJI PO ROZPATRZENIU ZAŻALENIA LUB WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

Załącznik nr 24 - WZÓR ORZECZENIA WYDANEGO W PIERWSZEJ INSTANCJI

Załącznik nr 25 - WZÓR POSTANOWIENIA O UCHYLENIU POSTANOWIENIA O ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI DOWODOWYCH

Załącznik nr 26 - WZÓR POSTANOWIENIA O STWIERDZENIU NIEDOPUSZCZALNOŚCI ODWOŁANIA ALBO UCHYBIENIU TERMINU DO WNIESIENIA ODWOŁANIA

Załącznik nr 27 - WZÓR PROTOKOŁU ZAPOZNANIA OBWINIONEGO ALBO OBROŃCY Z MATERIAŁAMI UZYSKANYMI W WYNIKU UZUPEŁNIENIA MATERIAŁU DOWODOWEGO

Załącznik nr 28 - WZÓR ORZECZENIA WYDANEGO W DRUGIEJ INSTANCJI

Załącznik nr 29 - WZÓR POSTANOWIENIA O ODMOWIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 30 - WZÓR ORZECZENIA WYDANEGO W PIERWSZEJ INSTANCJI W TRYBIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 31 - WZÓR POSTANOWIENIA WYDANEGO W DRUGIEJ INSTANCJI W TRYBIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Załącznik nr 32 - WZÓR ORZECZENIA WYDANEGO W DRUGIEJ INSTANCJI W TRYBIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO