IFP
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe


Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 123 poz. 857

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 210 poz. 1534

Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 37 poz. 211

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 30 poz. 202

 

                                                                                      

ROZPORZĄDZENIE

                                                  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1)

 

z dnia 19 czerwca 2007 r.

        

w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390 i Nr 120, poz. 818) zarządza się, co następuje:§ 1. Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, określają tabele wymagań stanowiące załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2. Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe podstawowe po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego.

 

§ 3. Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe wyższe po ukończeniu wymaganych do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych:

  1)   wyższych studiów zawodowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie albo

  2)   szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

 

§ 4. Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia nie wlicza się okresu zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli policjant został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany karą dyscyplinarną inną niż wydalenia ze służby albo odstąpiono od jego ukarania, okresu urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego.

 

§ 5. Policjant może być mianowany na wyższe stanowisko służbowe, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1)   posiada wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż służby wymagane na tym stanowisku;

  2)   posiada pozytywną opinię służbową;

  3)   w przypadku poddania go procedurze określonej w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, uzyskał pozytywny wynik testu lub badania przeprowadzonego w ramach tej procedury.

 

§ 6. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych:

  1)   podstawowych uważa się:

a)  ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego o określonym profilu lub bez wyodrębnionego profilu, a także części ogólnopolicyjnej tego szkolenia albo

b)  ukończenie szkolenia zawodowego specjalistycznego, albo

c)  ukończenie szkolenia zawodowego, wymaganego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów lub aspirantów Policji, albo

d)  złożenie egzaminu aspiranckiego lub podoficerskiego, zastępującego szkolenie zawodowe, albo

e)  mianowanie na odpowiedni stopień policyjny osoby przyjętej do służby w Policji, posiadającej stopień wojskowy chorążego lub podoficera, nieuzależnione od obowiązku odbycia przeszkolenia zawodowego

-   przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;

  2)   wyższych uważa się:

a)  ukończenie szkolenia oficerskiego albo

b)  złożenie egzaminu oficerskiego, zastępującego szkolenie zawodowe, albo

c)  ukończenie szkolenia zawodowego, uprawniającego do złożenia egzaminu oficerskiego, albo

d)  mianowanie na odpowiedni stopień policyjny osoby przyjętej do służby w Policji, posiadającej stopień wojskowy oficera, nieuzależnione od obowiązku odbycia przeszkolenia zawodowego

-   przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

 

§ 7. Do kwalifikacji zawodowych uzyskanych po ukończeniu szkoleń zawodowych w Policji, rozpoczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a ukończonych po jego wejściu w życie, stosuje się odpowiednio przepisy § 6.

 

§ 8. 1. Policjant mianowany lub powołany na stanowisko służbowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia wymagań w nim określonych, zachowuje uprawnienie do zajmowania tego stanowiska oraz prawo do mianowania lub powołania na stanowisko równorzędne pod względem grupy zaszeregowania.

2. Policjant mianowany na stanowisko służbowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia wymagań do mianowania na analogiczne stanowisko Biura Spraw Wewnętrznych zaszeregowane do wyższej grupy zaszeregowania, zachowuje prawo do mianowania na to stanowisko, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

 

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 14 i Nr 62, poz. 582, z 2005 r. Nr 105, poz. 885 oraz z 2006 r. Nr 27, poz. 202 i Nr 50, poz. 371).

 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

______

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowe - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

 

 

ZAŁĄCZNIK  

 

TABELE WYMAGAŃ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

 

Tabela 1

wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji

 

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby w latach

1

2

3

4

5

1

Komendant Główny Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

2

zastępca Komendanta Głównego Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

3

komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

4

Komendant-rektor WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

7

5

I zastępca i zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

6

komendant szkoły policyjnej

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

7

Zastępca komendanta-prorektor WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

6

8

Prorektor WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

6

9

Kanclerz WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

6

10

zastępca komendanta szkoły policyjnej

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

11

komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

12

I zastępca i zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

13

komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

wyższe 1)

wyższe 1)

5

 

 

wyższe 2)

podstawowe 2)

6

 

 

średnie 3)

podstawowe 3)

7

14

zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

wyższe 1)

wyższe 1)

4

 

 

wyższe 2)

podstawowe 2)

5

 

 

średnie 3)

podstawowe 3)

6

 

 

 

 

 

Tabela 2 (1)

wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na innych stanowiskach służbowych

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby w latach

1

2

3

4

5

1

dyrektor Centralnego Biura Śledczego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

2

dyrektor biura
(równorzędnej komórki organizacyjnej)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

3

zastępca dyrektora Centralnego Biura Śledczego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

4

zastępca dyrektora biura
(równorzędnej komórki organizacyjnej)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

5

rzecznik prasowy w KGP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

6

główny księgowy budżetu w KGP

według odrębnych przepisów

wyższe

5

podstawowe

7

7

naczelnik zarządu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

8

adiunkt – dyrektor instytutu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

9

dyrektor instytutu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

10

dowódca oddziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

 

1

2

3

4

5

11

profesor zwyczajny i nadzwyczajny

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

12

główny księgowy –
naczelnik wydziału

według odrębnych przepisów

wyższe

5

13

kwestor

według odrębnych przepisów

wyższe

5

14

zastępca naczelnika zarządu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

15

zastępca głównego księgowego – naczelnika wydziału

według odrębnych przepisów

wyższe

5

16

radca

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

17

naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP, KSP i KWP, WSPol. i szkoły policyjnej

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

18

kierownik rektoratu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

19

dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

20

adiunkt –
zastępca dyrektora instytutu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

21

zastępca dyrektora instytutu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

22

adiunkt –
kierownik zakładu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

 

1

2

3

4

5

23

kierownik zakładu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

24

naczelnik wydziału – radca prawny

według odrębnych przepisów

wyższe

5

25

redaktor naczelny

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

26

kierownik ośrodka

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

27

zastępca dowódcy oddziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

28

dowódca samodzielnego pododdziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

29

radca prawny

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

30

adiunkt – zastępca kierownika zakładu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

31

adiunkt

według odrębnych przepisów

wyższe

5

32

dyżurny KGP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

33

zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP, KSP i KWP, WSPol. i szkoły policyjnej

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

34

zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

 

1

2

3

4

5

35

kierownik studium w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

5

36

kierownik studium

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

37

zastępca kierownika zakładu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

38

zastępca kierownika ośrodka

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

39

zastępca redaktora naczelnego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

40

rzecznik prasowy

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

podstawowe

3

41

zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

42

zastępca dyżurnego KGP oraz dyżurny KSP i KWP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

43

naczelnik wydziału KMP, KPP, KRP i KP o stanie etatowym powyżej 60

wyższe

wyższe

4

podstawowe

5

średnie

podstawowe

6

44

kierownik sekcji

wyższe

wyższe

4

podstawowe

5

średnie

podstawowe

6

45

kierownik sekcji4)

wyższe

podstawowe

3

średnie

podstawowe

5

46

ekspert

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

47

starszy pilot4)

średnie

podstawowe

–

48

starszy mechanik4)

średnie

podstawowe

–

49

starszy wykładowca w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

5

50

starszy wykładowca

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

51

pomocnik dowódcy oddziału

wyższe

wyższe

4

podstawowe

6

52

lekarz

według odrębnych przepisów

podstawowe

–

 

1

2

3

4

5

53

zastępca naczelnika wydziału KMP, KPP, KRP i KP o stanie etatowym powyżej 60

wyższe

wyższe

3

 

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

54

kapelmistrz

wyższe

podstawowe

–

55

kierownik izby dziecka

wyższe pedagogiczne

wyższe

4

56

lektor

wyższe

podstawowe

2

57

dowódca kompanii

wyższe

wyższe

4

średnie

podstawowe

6

58

wykładowca w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

4

podstawowe

5

59

wykładowca

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

podstawowe

5

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

60

asystent w WSPol., instruktor w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

3

61

dyżurny KMP, KPP i KRP oraz dyżurny KP o stanie etatowym powyżej 60

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

średnie

podstawowe

8

62

zastępca dyżurnego KSP i KWP

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

63

zastępca dowódcy kompanii

wyższe

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

64

młodszy wykładowca

wyższe

podstawowe

5

średnie

podstawowe

15

65

kierownik referatu

wyższe

wyższe

3

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

66

dowódca kompanii w WSPol. i szkole policyjnej

wyższe

wyższe

4

średnie

podstawowe

6

67

II kapelmistrz

wyższe

podstawowe

–

68

specjalista

wyższe

podstawowe

3

średnie

podstawowe

5

69

pilot4)

średnie

podstawowe

–

70

mechanik4)

średnie

podstawowe

–

71

dyżurny oddziału prewencji Policji

wyższe

podstawowe

4

średnie

podstawowe

5

 

1

2

3

4

5

72

dowódca plutonu

średnie

podstawowe

3

73

dowódca plutonu w pododdziale antyterrorystycznym

wyższe

podstawowe

3

74

dyżurny KP o stanie etatowym do 60 oraz zastępca dyżurnego KMP, KPP i KRP, zastępca dyżurnego KP o stanie etatowym powyżej 60

średnie

podstawowe

5

75

kierownik rewiru dzielnicowych, kierownik ogniwa

średnie

podstawowe

3

76

kierownik posterunku Policji

średnie

podstawowe

3

77

detektyw, asystent, instruktor

średnie

podstawowe

3

78

technik kryminalistyki

średnie

podstawowe

3

79

dzielnicowy

średnie

podstawowe

3

80

kontroler ruchu drogowego

średnie

podstawowe

3

81

przewodnik psa służbowego

średnie

podstawowe

3

82

dowódca drużyny, dowódca drużyny w pododdziale antyterrorystycznym

średnie

podstawowe

3

83

pomocnik dyżurnego

średnie

podstawowe

3

84

referent

średnie

podstawowe

2

85

pielęgniarka

według odrębnych przepisów

podstawowe

–

86

ratownik medyczny

według odrębnych przepisów

podstawowe

–

87

policjant

średnie

podstawowe

 

nieposiadający średniego wykształcenia5)

88

kursant

średnie

–

–

nieposiadający średniego wykształcenia5)

 

 

 

 

1 - pierwotne brzmienie tabeli z 2007 r zostało zmienione przez rozporządzenie z 2008 r. (Dziennik Ustaw Nr 37 poz. 211)