Dz.Urz.KGP 05.6.29

Dz.Urz.KGP 05.6.29

POROZUMIENIE GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom

 

W celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.1) oraz art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.2) Generalny Konserwator Zabytków i Komendant Główny Policji, zwani dalej "Stronami" - wspólnie ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Współdziałanie obejmuje:

1) zadania organów ochrony zabytków i podległych im instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami, mające na celu przeciwdziałanie przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom, których wspomaganie jest możliwe w zakresie działania Policji;

2) zadania Policji mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz ściganie czynów karalnych, których wspomaganie jest możliwe w zakresie działania organów ochrony zabytków i podległych im instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowane w zakresie i w sposób określony w niniejszym porozumieniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Porozumienie nie dotyczy czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o Policji. Współdziałanie jednostek organizacyjnych Policji i organów ochrony zabytków w zakresie tych czynności odbywa się w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób (Dz. U. Nr 107, poz. 501).

§ 2. Współdziałanie będzie realizowane w następujących formach:

1) wymiana informacji;

2) koordynacja działań w przypadkach uzasadnionych względami efektywności ochrony zabytków albo niecierpiącą zwłoki koniecznością uzyskania wzajemnego wsparcia działań zapobiegających utracie zabytków lub podjętych w celu odzyskania utraconych zabytków;

3) doskonalenie metodyki ochrony zabytków.

§ 3. 1. Przedsięwzięcia realizowane w zakresie objętym porozumieniem będą podejmowane na wniosek Stron lub ich uprawnionych przedstawicieli.

2. Odmowa współdziałania może nastąpić tylko w przypadkach, gdy wykonanie czynności na rzecz Strony wnioskującej o współdziałanie mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonywanie ustawowych zadań Strony wezwanej do współdziałania.

3. Uprawnionymi przedstawicielami Stron wyznacza się:

1) do współdziałania na terytorium państwa i w zakresie posiadanej właściwości rzeczowej - kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz dyrektorów:

a) Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury,

b) Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych,

c) Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków,

d) Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego;

2) komendantów jednostek organizacyjnych Policji i wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz kierowników regionalnych ośrodków badań i dokumentacji zabytków3 - do współdziałania na obszarach swojej właściwości terytorialnej.

4. Do składania wniosków, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić:

1) komendanci jednostek Policji - komendantów i kierowników podległych jednostek i komórek organizacyjnych;

2) wojewódzcy konserwatorzy zabytków - kierowników komórek organizacyjnych oraz podległych kierowników delegatur4 wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.

5. W przypadku, gdy obszar właściwości miejscowej wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków lub delegatury wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków albo regionalnego ośrodka badań i dokumentacji zabytków obejmuje terytorialny zasięg działania dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych Policji, współdziałanie odbywa się odrębnie z każdą z tych jednostek.

6. Jeżeli w ocenie uprawnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 3, podjęcie współdziałania we wnioskowanym zakresie lub formie nasuwa wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami, ostateczne rozstrzygnięcie o możliwości realizacji wniosku o współdziałanie podejmuje Strona wezwana do współdziałania, po porozumieniu się ze Stroną wnioskującą o współdziałanie.

§ 4. Ustala się następujący sposób postępowania przy współdziałaniu:

1) wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1, składane są w formie odpowiedniej do okoliczności faktycznych, z zastrzeżeniem wymogu pisemnego udokumentowania przekazania i przyjęcia wniosku ustnego w sposób przewidziany przepisami wewnętrznymi Stron;

2) podjęcie czynności w ramach współdziałania powinno być poprzedzone odpowiednimi do okoliczności faktycznych operatywnymi wzajemnymi uzgodnieniami lub planowaniem, a w trakcie wykonywania tych czynności należy utrzymywać w niezbędnym zakresie równoległy koordynowany nadzór;

3) z czynności wykonanych w ramach współdziałania sporządza się wyłącznie dokumentację wymaganą odrębnymi przepisami obowiązującymi Strony, chyba że Strony lub ich uprawnieni przedstawiciele zlecą sporządzenie dokumentacji dodatkowej, wskazując cel lub sposób wykorzystania oraz formę i miejsce przechowywania tej dokumentacji;

4) policjanci oraz pracownicy urzędów ochrony zabytków bezpośrednio kierujący przedsięwzięciami wykonywanymi w ramach współdziałania dokonują bieżącej oceny przebiegu i rezultatów tych przedsięwzięć.

§ 5. Realizacja współdziałania w zakresie, formach lub w sposób nieprzewidziany w niniejszym porozumieniu może nastąpić wyłącznie na podstawie bezpośredniego uzgodnienia przyjętego przez Strony, uwzględniającego odrębność zadań i uprawnień Policji oraz organów ochrony zabytków i inne uwarunkowania prawne wynikające z obowiązujących przepisów.

§ 6. 1. Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych jest obowiązany przekazywać dyrektorowi Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji informacje istotne dla zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom. W szczególności przekazuje się:

1) informacje dotyczące zdarzeń będących czynami zabronionymi, które stanowią lub mogą stanowić zagrożenie dla zabytków;

2) informacje dotyczące utraconych i poszukiwanych oraz odzyskanych zabytków;

3) informacje o działaniach podjętych w zakresie restytucji zabytków niezgodnie z prawem wywiezionych za granicę lub wwiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) informacje o planowanych przemieszczeniach zabytków o szczególnie wysokiej wartości historycznej, artystycznej lub materialnej, włącznie z zabytkami przemieszczanymi z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) roczne analizy stanu zabezpieczenia w muzeach i innych jednostkach organizacyjnych objętych ochroną obowiązkową, podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury.

2. Dyrektor Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji jest obowiązany przekazywać dyrektorowi Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych informacje o sytuacjach zagrażających trwałemu zachowaniu zabytków, ich zagospodarowaniu i utrzymaniu. W szczególności przekazuje się:

1) informacje dotyczące istotnych uchybień w zakresie zabezpieczenia zabytków przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

2) informacje o skradzionych lub zaginionych zabytkach;

3) roczne analizy stanu zagrożenia przestępczością skierowaną przeciwko zabytkom.

§ 7. 1. Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych nieodpłatnie udostępni Policji informacje zgromadzone w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

2. W przypadku, gdy okoliczności utraty zabytku wskazują na możliwość nielegalnego wywozu za granicę. Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych niezwłocznie przekazuje stosowne informacje dyrektorowi Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji w celu podjęcia działań poszukiwawczych za granicą w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej.

§ 8. 1. Wymiana informacji o osobie odbywa się w sposób uregulowany w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w art. 20 ust. 1, 2, 15 i 16 ustawy o Policji, z zastrzeżeniem, iż udostępnianie informacji z informatycznych zbiorów danych Policji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

2. Informacje uzyskane przez Policję w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych są przekazywane na zasadach i w trybie określonych w art. 156 § 5 oraz art. 184 Kodeksu postępowania karnego.

3. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w sposób określony przepisami wewnętrznymi Stron oraz z uwzględnieniem zasad i ograniczeń wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz z ustawy o Policji, a w zakresie wymiany danych przetwarzanych w zbiorach elektronicznych także zgodnie z warunkami technicznymi ustalonymi przez dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

§ 9. 1. Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 2, może być prowadzone w szczególności poprzez:

1) konsultacje poprzedzające przedsięwzięcia wykonawcze;

2) bieżącą wymianę informacji o przebiegu przedsięwzięć wykonawczych;

3) powoływanie wspólnych zespołów koordynacyjnych do planowania przebiegu współdziałania, bezpośredniego kierowania lub nadzoru nad czynnościami prowadzonymi w ramach współdziałania albo do analizy i oceny rezultatów tych czynności;

4) podejmowanie przez organy ochrony zabytków czynności kontrolnych na wniosek uprawnionych przedstawicieli Policji;

5) udzielanie przez Policję wsparcia w zakresie ochrony przemieszczania (transportów) zabytków.

2. Zespoły koordynacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są powoływane przez Strony lub ich uprawnionych przedstawicieli, przy czym kierownika zespołu wyznacza Strona wnioskująca o powołanie zespołu.

§ 10. 1. Na podstawie wniosku dyrektora Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych skierowanego do dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji, Policja udziela wsparcia w zakresie ochrony przemieszczania (transportów) zabytków - polegającego na:

1) wzmacnianiu przez Policję organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez właścicieli lub posiadaczy zabytków konwojów zabytków, których przemieszczanie (transportowanie) jest objęte udzielonym na podstawie odrębnych przepisów poręczeniem wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty;

2) wzmacnianiu przez Policję organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konwojów zabytków innych niż wymienione w pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione szczególnie wysoką wartością historyczną, artystyczną lub materialną zabytków i nie zakłóci realizacji ustawowych zadań Policji.

2. Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych informuje dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji o treści wniosków organizatorów wystaw o udzielenie poręczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie szczegółowego opisu środków i warunków ochrony eksponatów podczas transportu oraz o miejscu wystawienia.

3. Szczegółowy zakres wsparcia, o którym mowa w ust. 1, określają przepisy załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 193, poz. 1892).

§ 11. 1. W czynnościach podejmowanych przez organy Policji na podstawie przepisów o ochronie osób i mienia mogą brać udział pracownicy urzędów ochrony zabytków wyznaczeni przez uprawnionych przedstawicieli Generalnego Konserwatora Zabytków, jako konsultanci w zakresie metodyki ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

2. W czynnościach podejmowanych przez organy ochrony zabytków na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą brać udział policjanci wyznaczeni przez uprawnionych przedstawicieli Komendanta Głównego Policji, jako konsultanci w zakresie metodyki ochrony zabytków przed utratą w wyniku czynów karalnych.

§ 12. Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 3, może być prowadzone poprzez:

1) wymianę opracowań koncepcyjnych i materiałów szkoleniowych dotyczących opieki nad zabytkami oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom, a zwłaszcza nieznanych dołąd form i metod przestępczych;

2) organizowanie wspólnego szkolenia w zakresie określonym w pkt 1 dla policjantów oraz pracowników urzędów ochrony zabytków.

§ 13. Wszelkie czynności wykonywane na podstawie niniejszego porozumienia, z wyjątkiem czynności określonych w § 7 ust. 1 i § 10 ust. 1, podlegają rozliczeniom finansowym prowadzonym według następujących zasad:

1) jednostki organizacyjne Policji i organy ochrony zabytków pokrywają w całości koszty przedsięwzięć i czynności wykonywanych wyłącznie na ich rzecz;

2) koszty przedsięwzięć i czynności wspólnych, wykonywanych jednocześnie na rzecz Policji i organów ochrony zabytków, są pokrywane w proporcjach wzajemnie uzgadnianych;

3) wysokość kosztów podlegających rozliczeniom ustala się na poziomie rzeczywistych wydatków.

§ 14. Interpretacja postanowień niniejszego porozumienia będzie rozstrzygana przez Strony lub ich uprawnionych przedstawicieli w drodze uzgodnień.

§ 15. 1. Komendanci jednostek Policji i wojewódzcy konserwatorzy zabytków są obowiązani dostosować warunki i tryb aktualnie prowadzonego współdziałania do ustalonych w niniejszym porozumieniu - w terminie 3 miesięcy od wejścia tego porozumienia w życie. Dostosowanie powinno nastąpić poprzez dokonanie pisemnych uzgodnień administracyjnych lub wspólne operatywne ustalenie szczegółowych procedur postępowania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 13.

2. W przypadku zmian mających wpływ na zakres kompetencji jednostek i komórek organizacyjnych objętych niniejszym porozumieniem Strony przekazują sobie wzajemnie stosowne informacje.

§ 16. 1. Niniejsze porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.

2. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia następuje w formie pisemnego aneksu uzgodnionego i podpisanego przez Strony.

3. Porozumienie może być również rozwiązane w wyniku decyzji jednej ze Stron, przekazanej drugiej Stronie w formie pisemnego oświadczenia na 30 dni przed żądanym terminem rozwiązania. W takim przypadku dalsze współdziałanie Stron odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawach i przepisach wykonawczych do ustaw poprzez zgłaszanie odpowiednich wniosków w tym zakresie.

4. Porozumienie zostało sporządzone i podpisane w dwóch egzemplarzach, przeznaczonych dla Stron, przy czym każdy egzemplarz ma moc oryginału.

§ 17. Tracą moc obowiązującą:

1) ustalenia przyjęte w dniu 11 marca 1991 r. w wyniku uzgodnień między Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji a Państwową Służbą Ochrony Zabytków, udokumentowane pismem Generalnego Konserwatora Zabytków I. dz. OOM-185/91;

2) porozumienie zawarte w dniu 2 lutego 1993 r. między Generalnym Konserwatorem Zabytków i Komendantem Głównym Policji w sprawie współdziałania w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości skierowanej przeciwko dobrom kultury.

§ 18. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ustalonego w Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.: Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2772 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390.
3 Wykaz regionalnych ośrodków badań i dokumentacji zabytków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
4 Wykaz delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

 

Załączniki do porozumienia
Generelnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 marca 2005 r. (poz. 29)

 

Załącznik nr 1

WYKAZ REGIONALNYCH OŚRODKÓW BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW

1. Białystok

2. Gdańsk

3. Kielce

4. Kraków

5. Lublin

6. Łódź

7. Poznań

8. Rzeszów

9. Szczecin

10. Toruń

11. Wrocław

 

Załącznik nr 2

WYKAZ DELEGATUR WOJEWÓDZKICH URZĘDÓW OCHRONY ZABYTKÓW

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku:

1.1. Delegatura w Łomży

1.2. Delegatura w Suwałkach

2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku:

2.3. Delegatura w Słupsku

3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach:

3.4. Delegatura w Bielsku-Białej

3.5. Delegatura w Częstochowie

4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach:

4.6. Delegatura w Sandomierzu

5. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie:

5.7. Delegatura w Nowym Sączu

5.8. Delegatura w Tarnowie

6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie:

6.9. Delegatura w Białej Podlaskiej

6.10. Delegatura w Chełmie

6.11. Delegatura w Zamościu

7. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi:

7.12. Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

7.13. Delegatura w Sieradzu

7.14. Delegatura w Skierniewicach

8. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie:

8.15. Delegatura w Elblągu

8.16. Delegatura w Ełku

9. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu:

9.17. Delegatura w Kaliszu

9.18. Delegatura w Koninie

9.19. Delegatura w Lesznie

9.20. Delegatura w Pile

10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu:

10.21. Delegatura w Krośnie

10.22. Delegatura w Rzeszowie

10.23. Delegatura w Tarnobrzegu

11. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu:

11.24. Delegatura w Bydgoszczy

11.25. Delegatura we Włocławku

12. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie:

12.26. Delegatura w Koszalinie

13. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie:

13.27. Delegatura w Ciechanowie

13.28. Delegatura w Ostrołęce

13.29. Delegatura w Płocku

13.30. Delegatura w Radomiu

13.31. Delegatura w Siedlcach

14. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu:

14.32. Delegatura w Jeleniej Górze

14.33. Delegatura w Legnicy

14.34. Delegatura w Wałbrzychu

15. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze:

15.35. Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim.