POLICJANT i jego prawa wynikające ze stosunku służbowego

From Polipedia

Jump to: navigation, search
powrót 

Spis treściRozporządzenia MSWiA

 • Dz.U. z 1991r. nr 79 poz. 349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.


 • Dz.U. z 2001 nr 131 poz. 1468 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

 • Dz.U. 2002 nr 81 poz. 740 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów

 • Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1029 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych.

 • Dz.U. z 2003r. nr 198 poz. 1932 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

 • Dz.U. z 2003 nr 198 poz. 1933 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów

 • Dz.U. z 2003 nr 215 poz. 2119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

 • Dz.U. z 2004 nr 167 poz. 1754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji


 • Dz.U. z 2005 Nr 105 poz. 884 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

 • Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1859 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

 • Dz.U. 2007 nr 62 poz. 423 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

 • Dz.U. 2007 nr 123 poz. 857 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Internetowy System Aktów Prawnych Akty zmieniające


 • Dz.U. z 2007 nr 126 poz. 877 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

 • Dz.U. z 2009 nr 121 poz. 1006 ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań

 • Dz.U.2009.90.738 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r.w sprawie umundurowania policjantów


 • Dz.U. z 2011r Nr 243 poz. 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji

 • Dz.U. z 2011r Nr 143 poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

 • Dz.U. 2011 nr 13 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej Dz.U. 2011 nr 13 poz. 66

 • Dz.U. z 5 czerwca 2013 poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantówROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW

 • Dz.U.2005.141.1186 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantówZarządzenia KGP


 • Zarządzenie nr 916/04 KGP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji

 • Zarządzenie nr 678/05 KGP z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych

 • Zarządzenie Nr 1120/08 KGP z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru

 • Zarządzenie Nr 428 KGP z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie form i metod wykonywania niektórych, służbowych zadań przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji

 • Zarządzenie nr 418/11 KGP z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantówDecyzje KGP


 • Decyzja nr 178/10 KGP z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych

 • Decyzja nr 1/06 KGP z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałemWytyczne KGP


 • Wytyczne NR 2 KGP z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie zasad nabywania i gospodarowania miejscami na turnusach profilaktyczno-rehabilitacyjnych i turnusach antystresowych w jednostkach organizacyjnych Policjipowrót
Personal tools