Zarządzenie nr 635/06 KGP

From Polipedia

Jump to: navigation, search
powrót


Dziennik Urzędowy KGP z 2006r. Nr 11 poz. 67 

Spis treści
ZARZĄDZENIE NR 635


KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI


z dnia 30 czerwca 2006 r.


w sprawie metod i form prowadzenia przez Policje statystyki zdarzeń drogowych


Tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Komendanta Głównego Policji z 23 sierpnia 2013r. poz. 75

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z pózn. zm.1)) zarządza się, co następuje:


§ 1.

zdarzeń określa:

1) wzór karty zdarzenia drogowego i tryb postępowania z karta;

2) sposób wypełniania karty zdarzenia drogowego;

3) wykorzystanie statystyki zdarzeń drogowych.


§ 2.2)

Jednostki Policji rejestrują zgłoszone zdarzenia drogowe zaistniałe lub mające początek na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania, w związku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu.


§ 3.

określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1) wypadek drogowy - zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego zdarzenia, bez względu na sposób zakończenia sprawy;

2) kolizja drogowa - zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne;

3) śmiertelna ofiara wypadku - osobę zmarła na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni od dnia wypadku na skutek doznanych obrażeń ciała;

4)3) osoba ciężko ranna - osobę, która doznała ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała; określenie to obejmuje także osobę, która doznała innych obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres trwający dłużej niż 7 dni.

5) osoba lekko ranna - osobę, która poniosła uszczerbek na zdrowiu inny niż określony w pkt. 4, naruszający czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres trwający nie dłużej niż 7 dni, stwierdzony przez lekarza.


§ 4.

1.4) zdarzenia drogowe rejestruje się w karcie zdarzenia drogowego, której wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia. W przypadku zdarzenia, w którym jest zabity, wykonuje się fotokopie schematu miejsca zdarzenia sporządzonego na karcie zdarzenia drogowego, która to fotokopia stanowi integralna część tej karty.

2. Sposób wypełniania karty zdarzenia drogowego określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.5) W przypadku zdarzenia drogowego, jeżeli na miejscu zdarzenia na sprawce nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego lub zastosowano środek oddziaływania wychowawczego, kartę zdarzenia drogowego wypełnia policjant, który nałożył grzywnę lub zastosował ten środek.

4. W przypadku, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania przygotowawczego lub dokonania czynności sprawdzających, policjant dokonujący czynności na miejscu zdarzenia wypełnia część karty, z wyjątkiem tabel nr IX do nr XII, a pozostałe tabele wypełnia policjant prowadzący postępowanie lub dokonujący czynności sprawdzających, po zebraniu niezbędnych danych.

5.6) Wypełniona kartę zdarzenia drogowego wraz z wymagana fotokopia, o których mowa w ust. 1, wprowadza sie do systemu komputerowego nie później niż:

a) 5 dnia od daty zgłoszenia zdarzenia drogowego w przypadku, o którym mowa w ust. 3,

b) 30 dnia od daty zgłoszenia zdarzenia drogowego, jeżeli prowadzone jest postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające.

5a.7) W przypadku otrzymania informacji o zgonie uczestnika wypadku lub wynikach badan przeprowadzonych w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz innych informacji, należy niezwłocznie uzupełnić kartę zdarzenia drogowego i zaktualizować dane w systemie komputerowym.

6. Komórki organizacyjne komend powiatowych (miejskich) Policji właściwe w zakresie wprowadzania danych do systemu komputerowego, na podstawie kart zdarzenia drogowego, wprowadzają dane do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji bezpośrednio ze stanowisk dostępowych zlokalizowanych w komendach powiatowych (miejskich) Policji.

7. Komórki organizacyjne komend powiatowych (miejskich) Policji, właściwe w zakresie wprowadzania danych do systemu komputerowego, przechowują karty zdarzeń drogowych przez okres 2 lat.


§ 5.

1. Właściwe komórki organizacyjne komend wojewódzkich (stołecznej) i powiatowych (miejskich) Policji, na podstawie statystyki sporządzają:

1) w zależności od potrzeb, miesięczne lub kwartalne informacje o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące dane z badanego okresu oraz dane narastające od początku roku, dotyczące liczby wypadków i ich ofiar oraz kolizji drogowych, ich przyczyn, sprawców, miejsc szczególnie niebezpiecznych. Wielkości te powinny być porównywane z odpowiednimi danymi z dwóch poprzednich lat;

2) półroczne i roczne analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego zawierające szersze dane dotyczące wypadków i ich ofiar oraz kolizji drogowych, to jest dane dotyczące: czasu powstania wypadków, okoliczności szczególnie sprzyjających powstaniu wypadków, sprawców, rodzajów i przyczyn wypadków.

Ponadto analizy roczne powinny zawierać odniesienie do poziomu motoryzacji i liczby ludności, porównanie do dwóch poprzednich lat, ocenę działalności Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) analizy specjalne poświęcone wybranym problemom występującym w ruchu drogowym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa pieszych, dzieci, nietrzeźwości użytkowników dróg, miejsc szczególnie zagrożonych.

2. Właściwa komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji:

1) opracowuje zestawienia statystyczne dotyczące ilości i okoliczności zarejestrowanych na terenie kraju zdarzeń drogowych;

2) analizuje tendencje obserwowane w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, opracowuje analizy problemowe na podstawie danych ogólnokrajowych;

3) wykonuje analizy porównawcze uwzględniające analogiczne dane z innych krajów europejskich;

4) przygotowuje coroczne, ogólnodostępne publikacje dotyczące stanu bezpieczenstwa na polskich drogach;

5) przekazuje zbiorcze dane dotyczące ilości i okoliczności zarejestrowanych na terenie kraju zdarzeń drogowych, do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, krajowych i zagranicznych placówek naukowych i badawczych oraz innych podmiotów zajmujących się zagadnieniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.


§ 6.

1. Komórki organizacyjne do spraw informatyki Policji zapewnia poprawne funkcjonowanie Systemu Ewidencji Kolizji i Wypadków, zwanego dalej "SEWiK" pod względem technicznym na szczeblu Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Policji, w szczególności poprzez:

1) administrowanie systemem;

2) zapewnienie użytkownikom dostępu do danych i transmisji danych;

3) umożliwienie transmisji wybranych danych do wyznaczonych podmiotów spoza Policji;

4)8) aktualizacje oprogramowania zgodnie z zaleceniami dyrektora komórki właściwej do spraw ruchu drogowego KGP.

2. Komórki organizacyjne do spraw ruchu drogowego Policji sprawują nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem "SEWiK". Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu polega w szczególności na:

1) kontroli rzetelności wprowadzanych danych do systemu;

2) analizie funkcjonalności systemu i przygotowywaniu założeń do jego ewentualnej modyfikacji.


§ 7.

Komendanci wojewódzcy (stołeczny), powiatowi (miejscy) Policji zapewnia realizacje zadań wynikających z zarządzenia.


§ 8.

1.9) Dyrektor komórki właściwej do spraw ruchu drogowego KGP sprawuje kontrole nad przestrzeganiem przepisów zarządzenia.

2. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP koordynuje realizacje zadań określonych w § 6 ust. 1.


§ 9.

Traci moc zdarzeń nr 10/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policje zadań w zakresie prowadzenia statystyki wypadków i kolizji drogowych (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 62 z pózn. zm.).


§ 10.

zdarzeń wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 626.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 123 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającego zdarzeń w sprawie metod i form prowadzenia przez Policje statystyki zdarzeń drogowych (Dz. Urz. KGP poz. 28), które weszło w życie z dniem 31 maja 2012 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.Załączniki

do zarządzenia Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. (poz. 67)Załącznik nr 1 10)

Załącznik nr 2 11)


SPOSÓB WYPEŁNIANIA KARTY zdarzenia DROGOWEGO


1. Karta zdarzenia drogowego jest dwustronnym formularzem, składającym się z części nagłówkowej, szkicu miejsca zdarzenia oraz 12 tabel.


1.2. Na pierwszej stronie karty zdarzenia drogowego znajdują się:

1) nagłówek opisujący miejsce zdarzenia drogowego;

2) miejsce na sporządzenie orientacyjnego schematu;

3) tabele od I do V charakteryzujące miejsce zdarzenia oraz określające warunki istniejące w chwili zdarzenia;

4) tabela VI mówiąca o rodzaju zdarzenia;

5) tabela VII zawierająca dane dotyczące uszkodzeń poza pojazdami;

6) tabela VIII zawierająca informacje o uczestniczących w zdarzeniu pojazdach;

7) tabela IX określająca przyczyny (okoliczności) zdarzenia drogowego.


1.3. Na drugiej stronie karty znajdują się:

1) tabela X dotycząca uczestników zdarzenia drogowego;

2) tabela XI zawierająca dodatkowe informacje o kierujących;

3) tabela XII mówiąca o sposobie rozstrzygnięcia sprawy;

4) miejsce na dane i podpis policjanta likwidującego zdarzenie drogowe.
2. Kartę zdarzenia drogowego wypełnia się poprzez wstawienie znaku X w odpowiednie pole (pola) lub wpisanie wymaganej informacji oraz wykonanie szkicu miejsca zdarzenia m.in. przy użyciu odpowiednich symboli.


2.1 Informacje o pojazdach i kierujących tymi pojazdami należy podawać indywidualnie dla każdego uczestnika pojazdu.

2.2. Przyjęto zasadę, że numerem "1" oznacza się pojazd, którego kierujący spowodował zdarzenie drogowe. Pozostałe pojazdy oznacza się w kolumnach w dowolnej kolejności.

2.3. W przypadku współwiny kierujących, jednego z nich oznacza się numerem "1", drugiego zaś numerem "2".

2.4. Jeżeli sprawca zdarzenia był pieszy lub pasażer, w tabeli X "UCZESTNICY" wpisuje się go na pierwszej pozycji w grupie pieszych i pasażerów, natomiast pojazdy uczestniczące w zdarzeniu oznacza się w dowolnej kolejności.

2.5. Na szkicu miejsca zdarzenia drogowego należy każdy uczestniczący pojazd oznaczyć odpowiednimi, kolejnymi numerami: 1, 2, 3 zgodnie z danymi zawartymi w tabelach.

2.6. Karta zdarzenia drogowego przewidziana jest maksymalnie dla 3 pojazdów (kierujących) i 6 pasażerów lub pieszych. Jeżeli w zdarzeniu uczestniczy więcej pojazdów, pasażerów lub pieszych niż przewidziano w tabelach, należy wypełnić druga kartę - uzupełniająca.

2.7. W karcie uzupełniającej należy wypełnić nagłówek, a następnie podać informacje o czwartym i dalszych pojazdach (kierujących) oraz pasażerach lub pieszych. Równocześnie należy zmienić numeracje pojazdów z "1" na "4", "2" na "5", "3" na "6". Informacje o siódmym pojeździe i dalszych należy podać w analogiczny sposób.
3. Nagłówek karty zdarzenia drogowego


3.1. JEDNOSTKA POLICJI [01] - wpisać nazwę jednostki, na terenie której zaistniało zdarzenie i jako druga, jednostkę, z której policjant wykonywał czynności na miejscu zdarzenia.

3.2. NR KW [02] - wpisać numer pozycji Książki Wydarzeń lub inny numer, pod którym zdarzenie zostało zarejestrowane.

3.3. POWIAT [03], GMINA [04], MIEJSCOWOŚĆ [05] - wpisać właściwe nazwy określające miejsce zdarzenia drogowego.

3.4. ULICA, NR POSESJI [06] - wpisać nazwę ulicy, numer posesji lub numer innego punktu charakterystycznego, na wysokości którego zaistniało zdarzenie, np. nr latarni.

3.5. DROGA NR [07], km, hm - wpisać w zaznaczone pola numer drogi według obowiązującej numeracji (także w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w granicach miasta), poprzedzając go litera zgodnie z jej kategoria: A - autostrada, K - droga krajowa, W - droga wojewódzka, P - droga powiatowa, G - droga gminna.

3.6. SKRZYŻOWANIE Z ULICA /DROGA NR [08] - wpisać nazwę ulicy lub numer drogi, jeżeli zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu z ulica podana w pozycji [06] lub droga podana w pozycji [07].

3.7. ODLEGŁOŚĆ DO SKRZYŻOWANIA [09] - wpisać odległość w metrach od miejsca zdarzenia do najbliższego skrzyżowania, jeżeli droga nie jest wyposażona w słupki z oznaczeniem kilometrów i hektometrów.

3.8. KIERUNEK [10] - wpisać nazwę miejscowości, w kierunku do której mierzono odległość od miejsca zdarzenia do najbliższego skrzyżowania, jw.

3.9. DATA zdarzenia [11] - wpisać datę w układzie: rok, miesiąc, dzień.

3.10. GODZINA [12] - wpisać godzinę zdarzenia w oddzielnie zaznaczone pola, odpowiednio po dwie cyfry: godzina i minuta, np. 09: 45 zapisać 09 45.

3.11 GODZINA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA [12A] - wpisać godzinę przyjęcia zgłoszenia w układzie jak w poz. 12 (dane wypełnić w przypadku wypadku, w którym był zabity).

3.12 GODZINA PRZYBYCIA [12B] - wpisać godzinę przybycia na miejsce zdarzenia w układzie jak w poz. 12 (dane wypełnić w przypadku wypadku, w którym był zabity).

3.13. WSPÓŁRZĘDNE GPS [13] - wypełnia się po uruchomieniu systemu, w stopniach, minutach, sekundach, według wskazań urządzenia.

3.14. DROGA PUBLICZNA [14] - zaznaczyć, jeżeli zdarzenie miało miejsce na drodze publicznej (droga: krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna) z wyjątkiem drogi publicznej w strefie zamieszkania.

3.15. STREFA ZAMIESZKANIA [15] - zaznaczyć, jeżeli zdarzenie miało miejsce na drodze publicznej objętej strefa zamieszkania lub na drodze niepublicznej w strefie zamieszkania.

3.16 STREFA RUCHU [15A] - zaznaczyć, jeżeli zdarzenie miało miejsce na drodze publicznej objętej strefa zamieszkania lub na drodze niepublicznej w strefie ruchu.
4. Szkic miejsca zdarzenia drogowego

Część karty przeznaczona na sporządzenie szkicu ma umożliwić w miarę dokładna lokalizacje miejsca zdarzenia drogowego w planie drogi oraz zidentyfikowanie tego miejsca w terenie. Odwzorowanie sytuacji ma posłużyć odpowiednim specjalistom z zakresu inżynierii ruchu oraz służbom drogowym do przeprowadzenia analiz miejsc szczególnie niebezpiecznych wystepujacych na drodze. Obszar szkicu został podzielony na trzy zasadnicze części składające się z:

1) ogólnego planu sytuacyjnego lokalizacji miejsca zdarzenia;

2) szczegółowego szkicu miejsca zdarzenia;

3) miejsca na wpisanie uwag.

W dodatkowym polu, w celu ujednolicenia i ułatwienia sporządzania szkicu, umieszczono symbole określające przedmioty i sytuacje w trakcie zdarzenia.


4.1. OGÓLNY PLAN SYTUACYJNY

W polu tym w sposób graficzny przedstawiono miejsce zdarzenia drogowego w odniesieniu do punktów charakterystycznych w terenie. Należy wypełnić zgodnie z danymi zawartymi w nagłówku: skrzyżowanie [08], odległość [09], kierunek [10].


4.2. SZCZEGÓŁOWY SZKIC SYTUACYJNY

Pole to przeznaczone jest na przedstawienie w formie szkicu miejsca zdarzenia drogowego. Prawidłowo sporządzony szkic powinien zawierać w szczególności:

1) geometrie odcinka drogi lub skrzyżowania z zaznaczeniem m.in.: osi drogi, jezdni, poboczy;

2) kierunek poruszania się pojazdów, pieszych;

3) miejsce zderzenia się pojazdów lub potracenia pieszego;

4) pojazd(y) lub pieszego(-ych) uczestniczący(e) w zdarzeniu drogowym, które należy ponumerować zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2.

Przy sporządzaniu szkicu należy posługiwać się symbolami przedstawionymi w dodatkowym polu, a w przypadku użycia innego oznaczenia niż przyjęte, należy podać jego opis.


4.3. UWAGI

Miejsce to przeznaczone jest na sporządzenie krótkich informacji, które nie maja odwzorowania na szkicu lub przedstawienie ich w sposób graficzny jest niemożliwe. Zapisy te powinny dotyczyć głównie informacji o miejscu, okoliczności i przebiegu zdarzenia, które nie sa zawarte w innych tabelach karty.
5. Tabela I - MIEJSCE zdarzenia

Tabela zawiera 10 pozycji ponumerowanych liczbami od 16 do 25, określających miejsce zdarzenia. Za miejsce zdarzenia przyjmuje się miejsce rozpoczęcia zdarzenia.


A. W części pod nazwa "OBSZAR" (pozycje 16 i 17), znak X należy obowiązkowo umieścić w jednej z pozycji.


B. W części pod nazwa "GEOMETRIA DROGI" (pozycje od 18 do 22), znak lub znaki X należy umieścić w odpowiednich pozycjach w zależności od tego, w którym miejscu na drodze miało miejsce zdarzenie.

Przykładowo, jeżeli zdarzenie drogowe miało miejsce na odcinku prostym i wzniesieniu, należy zaznaczyć pozycje 18 i 21, a jeżeli na (zakręcie) łuku i spadku, należy zaznaczyć pozycje 19 i 20.


C. W części pod nazwa "SKRZYŻOWANIE" (pozycje od 23 do 25), znak X należy umieścić tylko w jednej z pozycji, tam, gdzie zdarzenie miało miejsce, tj. na jednym z trzech typów skrzyżowania. Przy określaniu typu skrzyżowania należy kierować się istniejącym oznakowaniem pionowym, bez względu na to czy na skrzyżowaniu była zainstalowana sygnalizacja świetlna czy nie.

Pojecie "skrzyżowanie" oznacza - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnie, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z droga gruntowa lub stanowiąca dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.


5.1. OBSZAR

wpisać odpowiednio znak X w jedna z pozycji, w zależności od tego czy zdarzenie miało miejsce w obszarze zabudowanym czy niezabudowanym.

Poz. 16 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce w obszarze zabudowanym.

Przez pojecie obszar zabudowany rozumie się obszar oznaczony znakami drogowymi D-42 "obszar zabudowany" i D-43 "koniec obszaru zabudowanego".


Poz. 17 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce poza obszarem zabudowanym.

Przez obszar niezabudowany rozumie się pozostałe obszary nieokreślone w poz. 16.


5.2. GEOMETRIA DROGI

wpisać znak X w pole przy jednej lub kilku pozycjach, w zależności od geometrii drogi, jaka była w miejscu zaistnienia zdarzenia.


Poz. 18 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na prostym odcinku drogi.


Poz. 19 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na zakręcie lub łuku poziomym, niezależnie od tego czy jest oznakowany znakami A-1, A-2, A-3, A-4.


Poz. 20 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na znacznym spadku podłużnym drogi.

Przez spadek podłużny rozumie się znaczne pochylenie podłużne drogi, w szczególności oznakowane znakiem drogowym A-22 "niebezpieczny zjazd".

Przez pojecie zdarzenie miało miejsce na spadku rozumie się, gdy pojazd poruszający się "w dół" zjechał na cześć jezdni przeznaczona dla przeciwnego kierunku ruchu i na tej części jezdni nastąpiło zderzenie z innym prawidłowo jadącym pojazdem lub doszło do potracenia pieszego.


Poz. 21 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na znacznym wzniesieniu podłużnym drogi.

Przez wzniesienie podłużne drogi rozumie się znaczne wzniesienie podłużne drogi ograniczające widoczność przeszkody w poziomie drogi, w szczególności oznakowane znakiem drogowym A-23 "niebezpieczny podjazd".

Przez pojecie zdarzenie miało miejsce na wzniesieniu rozumie się, gdy pojazd poruszający się "pod górę" zjechał na cześć jezdni przeznaczona dla przeciwnego kierunku ruchu i na tej części jezdni nastąpiło zderzenie z innym prawidłowo jadącym pojazdem lub doszło do potracenia pieszego.


Poz. 22 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na wierzchołku wzniesienia.


5.3. SKRZYŻOWANIE


Poz. 23 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu dróg równorzędnych.


Poz. 24 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu z droga z pierwszeństwem przejazdu.


Poz. 25 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu dróg z ruchem okrężnym.

Przez pojecie skrzyżowanie o ruchu okrężnym rozumie się, gdy organizacja ruchu została określona znakiem C-12 "ruch okrężny".
6. Tabela II - CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA zdarzenia

Tabela zawiera 16 pozycji ponumerowanych liczbami od 26 do 41. Znak X należy postawić w jednej pozycji.


Poz. 26 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na jezdni.

Przez pojecie jezdnia rozumie się cześć drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni.


Poz. 27 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na pasie dzielącym dwie jezdnie jednokierunkowe. Do pasa dzielącego jezdnie nie zalicza się obszaru wyznaczonego liniami ciągłymi krawędziowymi P-7b, umieszczonymi wzdłuż obu jezdni jednokierunkowych, gdy obszar ten posiada tego samego rodzaju nawierzchnie jak obie jezdnie.


Poz. 28 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na poboczu, bez względu na to czy pobocze było utwardzone czy gruntowe.


Poz. 29 - wypełnić, gdy doszło do uderzenia pojazdu w skarpę lub wjechania do rowu (zgodnie z tabela VI "Rodzaj zdarzenia").


Poz. 30 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na chodniku lub drodze dla pieszych oznakowanej znakami C-16 "droga dla pieszych".


Poz. 31 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na drodze oznakowanej znakami C-13 "droga dla rowerów".


Poz. 32 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Przejście dla pieszych to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona znakami P-10 i D-6.


Poz. 33 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na przystanku.

Przez przystanek rozumie się miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, w odległości 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek. To samo miejsce oznacza również cała długość zatoki przystankowej i cała długość linii P-17 "linia przystankowa".


Poz. 34 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na przejeździe tramwajowym lub torowisku tramwajowym. Przez przejazd tramwajowy rozumie się miejsce, w którym tory tramwajowe krzyżują się w jednym poziomie z jezdnia lub przewiązka.

Przez torowisko tramwajowe rozumie się miejsce na drodze, po którym przebiegają tory tramwajowe, bez względu na to, czy są one położone poza jezdnia, wbudowane w jezdnie czy wyniesione ponad nią.


Poz. 35 i 36 - wypełnić odpowiednio, gdy zdarzenie miało miejsce na przejeździe kolejowym strzeżonym lub niestrzeżonym.

Przez przejazd kolejowy strzeżony rozumie się miejsce, w którym tory kolejowe krzyżują się w jednym poziomie z jezdnia, został oznakowany znakami: A-9 "przejazd kolejowy z zaporami" i odpowiednio dodatkowymi znakami pionowymi przed przejazdami kolejowymi. Za taki sam przejazd kolejowy rozumie się przejazd oznakowany znakiem B-32 "rogatka uszkodzona".

Przez przejazd kolejowy niestrzeżony rozumie się miejsce, w którym tory kolejowe krzyżują się w jednym poziomie z jezdnia, został on oznakowany znakami A-10 "przejazd kolejowy bez zapór" i odpowiednio dodatkowymi znakami pionowymi przed przejazdami kolejowymi, również znakiem B-20 "stop".


Poz. 37 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na moście, wiadukcie, łącznicy lub tunelu.

Przez most rozumie się budowle inżynierska, przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego lub innego rodzaju komunikacji nad ciekiem wodnym.

Przez wiadukt rozumie się budowle inżynierska przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkoda terenowa.

Przez łącznice rozumie się drogę łącząca dwie lub więcej dróg na skrzyżowaniu wielopoziomowym.

Przez tunel rozumie się budowle inżynierska przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego lub innego rodzaju komunikacji przez lub pod przeszkoda terenowa, oznakowany znakami D-37 "tunel".


Poz. 38 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na przewiązce dróg o dwóch jezdniach jednokierunkowych. Przez przewiązkę rozumie się jezdnie przecinająca pas dzielący pod katem prostym lub zbliżonym do prostego, łącząca dwie jezdnie jednokierunkowe, służąca do zawracania pojazdów, lub do wjazdu do nieruchomości, lub do wjazdu do obiektu przydrożnego.


Poz. 39 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na parkingu lub placu.

Przez pojecie parking rozumie się miejsce oznakowane znakami drogowymi D-18, D-18a lub D-18b "parking", przeznaczone do zatrzymywania lub postoju pojazdów wraz z miejscem do wykonywania manewrów. Przez pojecie plac rozumie się miejsce poza droga, zwyczajowo przyjęte jako miejsce do zatrzymywania i postoju pojazdów, nieoznakowane żadnymi znakami drogowymi.


Poz. 40 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na: wyjeździe lub wjeździe na drogę z /do nieruchomości, obiektu przydrożnego lub dojazdu do tego obiektu, z drogi niebędącej droga publiczna, ze strefy zamieszkania, pola, drogi gruntowej, zajezdni.


Poz. 41 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce w obszarze robót drogowych lub w miejscu, gdzie wprowadzono oznakowanie tymczasowe w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.
7. Tabela III - INFORMACJE O DRODZE

Tabela zawiera 20 pozycji ponumerowanych liczbami od 42 do 60A stanowiących informacje o drodze.


A. W części pod nazwa "RODZAJ DROGI" (pozycje 42 do 46), znak X należy obowiązkowo umieścić w jednej z pozycji.


B. W części pod nazwa "NAWIERZCHNIA" (pozycje 47 i 48), znak X należy obowiązkowo umieścić w jednej z pozycji.


C. W części pod nazwa "STAN NAWIERZCHNI" (pozycje od 49 do 55), znak X należy umieścić w jednej lub kilku pozycjach, w zależności od tego jaki był stan nawierzchni w momencie zdarzenia.


D. W części pod nazwa "SYGNALIZACJA ŚWIETLNA" (pozycje od 56 do 58), znak X należy obowiązkowo umieścić w jednej z pozycji.


E. W części pod nazwa "OZNAKOWANIE POZIOME" (pozycja 59 i 60) znak X należy obowiązkowo umieścić w jednej z pozycji.


F. W części pod nazwa "LICZBA PASÓW RUCHU" (pozycja 60A) należy wpisać przy pomocy cyfry liczbę pasów ruchu.


7.1. RODZAJ DROGI

Poz. 42 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na autostradzie.

Przez autostradę rozumie się drogę dwujezdniowa, oznaczona znakami D-9 i D-10 "autostrada" i "koniec autostrady", na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.


Poz. 43 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na drodze ekspresowej.

Przez drogę ekspresowa rozumie się drogę dwu- lub jednojezdniowa, oznaczona znakami drogowymi D-7 i D-8 "droga ekspresowa" i "koniec drogi ekspresowej", przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych.


Poz. 44 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na drodze o dwóch jezdniach jednokierunkowych.

Przez drogę o dwóch jezdniach jednokierunkowych rozumie się drogę, na której jezdnie podzielone sa pasem, zgodnie z definicja zawarta w poz. 27. Poz. 45 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na drodze jednokierunkowej.

Przez drogę jednokierunkowa rozumie się drogę oznaczona znakiem D-3 "droga jednokierunkowa".


Poz. 46 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na drodze posiadającej jedna jezdnie dwu- lub wielopasmowa.


7.2. NAWIERZCHNIA

Poz. 47 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na drodze twardej.

Przez drogę twarda rozumie się drogę z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m.


Poz. 48 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na drodze o nawierzchni gruntowej.

Przez drogę o nawierzchni gruntowej rozumie się drogę inna niż określona w poz. 47.


7.3. STAN NAWIERZCHNI

Poz. 49 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na drodze o nawierzchni suchej.


Poz. 50 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na drodze o nawierzchni mokrej.

Przez nawierzchnie mokra rozumie się nawierzchnie: w trakcie opadów deszczu, po opadach deszczu, gradu, po roztopionym śniegu, na której jest woda niespowodowana opadami atmosferycznym i nie występują na niej duże obszarowo kałuże lub rozlewiska, w rozumieniu poz. 51.


Poz. 51 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na drodze, gdzie znajdują się duże obszarowo kałuże lub rozlewiska, utrudniające ruch.


Poz. 52 - wypełnić, gdy nawierzchnia jest oblodzona lub zaśnieżona.

Przez nawierzchnie oblodzona rozumie się, gdy jezdnia w miejscu zdarzenia na całej długości jest oblodzona na skutek zamarznięcia wody lub rozjeżdżony śnieg zamieniony został w warstwę lodu.

Przez nawierzchnie zaśnieżona rozumie się, gdy jezdnia w miejscu zdarzenia jest pokryta warstwa śniegu i jest niewidoczna.


Poz. 53 - wypełnić, gdy nawierzchnia jest zanieczyszczona.

Przez nawierzchnie zanieczyszczona rozumie się, drogę na której jezdnia zanieczyszczona jest: błotem, piaskiem, płynami ropopochodnymi, mokrymi liśćmi itp.


Poz. 54 - wypełnić, gdy nawierzchnia posiada koleiny lub garby.

Przez koleiny rozumie się trwałe odkształcenie przekroju poprzecznego nawierzchni, przekraczające 3 cm., powstałe wzdłuż drogi w miejscu oddziaływania kół pojazdów w ruchu.

Przez garby rozumie się podłużne lub poprzeczne wybrzuszenia nawierzchni jezdni spowodowane ruchami podłoża albo przesunięciem warstw bitumicznych.


Poz. 55 - wypełnić, gdy nawierzchnia posiada dziury lub wyboje.

Przez dziurę rozumie się miejsce nawierzchni, gdzie występuje jej ubytek o wymiarach większych niż 15 cm x 15 cm, na głębokości większej niż 5 cm.

Przez wybój rozumie się miejsce nawierzchni, gdzie występuje jej ubytek o wymiarach nie większych niż 15 cm x 15 cm, na głębokości większej niż 5 cm.


7.4. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

Poz. 56 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu lub poza skrzyżowaniem, wyposażonymi w działająca sygnalizacje świetlna.

Przez sygnalizacje świetlna rozumie się sygnalizacje świetlna dla kierujących i pieszych oraz sygnalizacje dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach (autobusy, trolejbusy oraz inne pojazdy), dla pieszych i rowerzystów, jak również sygnalizacje dla tramwajów na przejazdach kolejowych (tramwajowych).

Przez działająca sygnalizacje rozumie się sygnalizacje nadająca sekwencje sygnałów: zielony, żółty, czerwony, żółtoczerwony, lub zielony i czerwony (dla pieszych i rowerzystów), lub pojedynczy czerwony albo żółty.


Poz. 57 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu lub poza skrzyżowaniem, wyposażonymi w sygnalizacje świetlna, która nie działała.

Przez pojecie niedziałająca sygnalizacja świetlna rozumie się przypadki, gdy zainstalowana sygnalizacja świetlna określona w poz. 56, nie nadaje żadnych sygnałów świetlnych.


Poz. 58 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu, na którym nie było sygnalizacji świetlnej.


7.5. OZNAKOWANIE POZIOME

Poz. 59 - wypełnić, gdy znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli sa umieszczone na nawierzchni drogi.


Poz. 60 - wypełnić, gdy znaków brak lub są nieczytelne.


7.6 LICZBA PASÓW RUCHU

Poz. 60 A - wpisać cyfra liczbę pasów ruchu.
8. Tabela IV - OŚWIETLENIE

Tabela zawiera 4 pozycje ponumerowane liczbami od 61 do 64 stanowiące informacje o porze dnia oraz warunkach oświetlenia, jakie były w momencie zaistnienia zdarzenia drogowego.


8.1. OŚWIETLENIE DROGI OD ŚWITU DO ZMROKU

Poz. 61 - wypełnić, gdy zdarzenie drogowe miało miejsce w dzień, za wartość graniczna przyjmuje się godzinę wschodu i zachodu słońca, chyba że zachmurzenie nieba spowodowało późniejsze rozpoczęcie oświetlenia dziennego lub wcześniejsze zapadanie zmroku.


Poz. 62 - wypełnić, gdy zdarzenie drogowe miało miejsce w czasie switu lub zmroku, przed wschodem lub zachodem słonca, z zastrzeżeniem zapisu poz. 61.


8.2. NOC

Poz. 63 - wypełnić, gdy droga w miejscu zdarzenia była oświetlona.

Przez pojecie droga oświetlona rozumie się, gdy jest ona oświetlona światłem zewnętrznym.


Poz. 64 - wypełnić, gdy droga w miejscu zdarzenia nie jest oświetlona żadnym światłem zewnętrznym, bez względu na to, czy jest ono uszkodzone, czy wyłączone.
9. Tabela V - WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Tabela zawiera 7 pozycji ponumerowanych liczbami od 65 do 71. Znak X należy postawić w jednej lub kilku pozycjach.

Poz. 65 - wypełnić, gdy w momencie zdarzenia były dobre warunki atmosferyczne.

Przez pojecie dobre warunki atmosferyczne rozumie się, gdy w dzień świeci słonce, zachmurzenie nieba jest niecałkowite i nie występują mgły lub opady atmosferyczne, a wiatr jest umiarkowany.


Poz. 66 - wypełnić, gdy w momencie zdarzenia było pochmurno.

Przez pojecie pochmurno rozumie się całkowite zachmurzenie nieba.


Poz. 67 - wypełnić, gdy w momencie zdarzenia było oślepiające słonce.

Przez pojecie oślepiające słonce rozumie się, gdy bezpośrednio świeci ono w oczy kierującego pojazdem lub pieszemu.


Poz. 68 - wypełnić, gdy w momencie zdarzenia wiał silny wiatr.

Przez pojecie silny wiatr rozumie się, gdy jest on boczny, utrudniający kierowanie pojazdem.


Poz. 69 - wypełnić, gdy w momencie zdarzenia padał deszcz, w wyniku czego nawierzchnia drogi była co najmniej mokra.


Poz. 70 - wypełnić, gdy w momencie zdarzenia były opady śniegu lub gradu, w wyniku czego nawierzchnia drogi była co najmniej mokra.


Poz. 71 - wypełnić, gdy w momencie zdarzenia występowała mgła lub dym, które zmniejszyły przejrzystość powietrza ograniczająca widoczność na odległość mniejsza niż 150 m.
10. Tabela VI - RODZAJ zdarzenia

Tabela zawiera 14 pozycji ponumerowanych liczbami od 72 do 85 stanowiących informacje o rodzaju zdarzenia drogowego, z udziałem wszystkich rodzajów pojazdów. Należy wybrać i zaznaczyć znakiem X jedno pole, odpowiadające rodzajowi zdarzenia. Jeżeli np. na skutek wypadku nastąpiło zderzenie się pojazdów, następnie zjechanie z drogi i wywrócenie się, należy wybrać ten rodzaj zdarzenia, który wystąpił pierwszy, czyli "zderzenie się pojazdów".


10.1. ZDERZENIE się POJAZDÓW W RUCHU

Poz. 72 - wypełnić, gdy pojazdy zderzyły się czołowo.

Przez pojecie zderzenie czołowe rozumie się, gdy pojazdy poruszały się w przeciwnych kierunkach, z zastrzeżeniem poz. 73.


Poz. 73 - wypełnić, gdy pojazdy zderzyły się pod katem, podczas przecinania się kierunków ruchu.


Poz. 74 - wypełnić, gdy nastąpiło tylne zderzenie pojazdów.

Przez pojecie zderzenie tylne rozumie się, gdy pojazdy jechały w tych samych kierunkach, z zastrzeżeniem poz. 73.


10.2. NAJECHANIE NA

Poz. 75 - wypełnić, gdy nastąpiło zetkniecie się pojazdu z osoba piesza w obrębie drogi (jezdnia, pobocze, chodnik itp.) bez względu na sprawce wypadku.

Dla celów statystycznych przez pojecie pieszy należy rozumieć osobę znajdująca się poza pojazdem na drodze, prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, sanki, poruszająca się w wózku inwalidzkim, na rolkach, wrotkach.


Poz. 76 - wypełnić, gdy nastąpiło najechanie na pojazd unieruchomiony.

Przez pojecie pojazd unieruchomiony rozumie się, gdy nastąpiło zatrzymanie pojazdu na drodze niewynikające z warunków ruchu (nie dot. pojazdów oczekujących np. na zmianę świateł, otwarcie zapór kolejowych), bez względu na jego pozycje i miejsce, np. pojazd zepsuty stojący na jezdni, poboczu, chodniku itp.


Poz. 77 - wypełnić, gdy nastąpiło najechanie na drzewo.


Poz. 78 - wypełnić, gdy nastąpiło najechanie na słup, znak drogowy, wysepkę na jezdni, ogrodzenie, barierę łańcuchowa, zabezpieczone i wygrodzone roboty drogowe, sygnalizator, konstrukcje wsporcza, budynek, obiekt drogowy (wiadukt, tunel) pryzmę piasku (kruszywa) itp.


Poz. 79 - wypełnić, gdy nastąpiło najechanie na zaporę kolejowa lub półzaporę kolejowa.


Poz. 80 - wypełnić, gdy najechano na dziurę, wybój, garb, koleinę w rozumieniu definicji zawartych w poz. 54 i poz. 55.


Poz. 81 - wypełnić, gdy nastąpiło najechanie na zwierze.


Poz. 82 - wypełnić, gdy nastąpiło najechanie na barierę ochronna.

Pod pojęciem bariera ochronna rozumie się barierę energochłonna, bariery betonowe oraz balustrady i poręcze.


10.3. Pozostałe pozycje

Poz. 83 - wypełnić, gdy nastąpiło wywrócenie się pojazdu.

Przez pojecie wywrócenie się pojazdu rozumie się, gdy pojazd wywrócił się na bok lub na dach.


Poz. 84 - wypełnić, gdy obrażenia odniósł pasażer, na skutek: np. wypadnięcia z pojazdu w czasie jazdy, przyciśnięcia drzwiami autobusu w trakcie wsiadania lub wysiadania.


Poz. 85 - wypełnić, gdy zdarzenia nie można zakwalifikować w żadnej z pozycji od 72 do 85, np. wypadniecie do rzeki, rowu, spadniecie z nasypu, mostu, uderzenie w skarpę.
11. Tabela VII - USZKODZENIA POZA POJAZDAMI

Tabela zawiera 5 pozycji ponumerowanych liczbami od 86 do 90. Znak X należy postawić w jednej pozycji lub kilku pozycjach.

Poz. 86 - wypełnić, gdy uszkodzeniu uległ budynek, bez względu czy był mieszkalnym czy gospodarczym.


Poz. 87 - wypełnić, gdy uszkodzeniu uległ słup energetyczny lub telefoniczny, jak również maszt oświetleniowy itp.


Poz. 88 - wypełnić, gdy uszkodzeniu uległo urządzenie drogowe.

Przez pojecie urządzenie drogowe rozumie się: sygnalizator, konstrukcje wsporcza znaku drogowego oraz jego tablice, barierę, zaporę i półzaporę kolejowa, słupek hektometrowy, słupek przeszkodowy - pylon U-7 itp.


Poz. 89 - wypełnić, gdy uszkodzeniu uległ wiadukt, w tym jego konstrukcja wsporcza oraz znak bramowy.


Poz. 90 - wypełnić, gdy uszkodzeniu uległo ogrodzenie nieruchomości, bez znaczenia jaka miało konstrukcje i z jakiego materiału było wykonane. W przypadku, gdy pojazd uszkodził obiekt niewymieniony w tabeli również należy wypełnić te pozycje.
12. Tabela VIII - POJAZDY UCZESTNICZĄCE

Tabela zawiera 25 pozycji ponumerowanych liczbami od 91 do 115, które dotyczą pojazdów biorących udział w zdarzeniu drogowym.


A. W części dotyczącej rodzaju pojazdu (pozycje 91 do 104), tabele należy wypełnić dla takiej liczby pojazdów, jaka faktycznie uczestniczyła w zdarzeniu drogowym, według zasad określonych w pkt. 2.


B. W części dotyczącej pozycji 105 i 106 - należy zaznaczać łącznie z pojazdem z poz. 94-96.


C. W części pod nazwa "STAN POJAZDU" (pozycje od 107 do 115), znak lub znaki X należy umieścić w odpowiednich pozycjach, dla tych pojazdów, w których występowały braki techniczne mające wpływ na zaistnienie lub przebieg zdarzenia, zachowując odpowiednia numeracje pojazdów. Tej części tabeli nie wypełnia się, gdy stan techniczny wszystkich pojazdów uczestniczących w zdarzeniu był właściwy.


12.1. Rodzaj pojazdu

Poz. 91 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył rower.

Przez pojecie rower rozumie się pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siła mięśni osoby jadącej tym pojazdem.


Poz. 92 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył motorower.

Przez pojecie motorower rozumie się pojazd jednośladowy lub wielośladowy, zaopatrzony w silnik o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.


Poz. 93 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył motocykl.

Przez pojecie motocykl rozumie się pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy.

Przez pojecie pojazd samochodowy rozumie się pojazd, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczająca 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.


Poz. 94 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył samochód osobowy.

Przez pojecie samochód osobowy rozumie się pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowca oraz ich bagażu. W pozycji tej należy umieszczać również samochody z tzw. "kratka" mimo tego, że w dowodzie rejestracyjnym jest inna klasyfikacja.


Poz. 95 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył samochód ciężarowy bez przyczepy.

Przez pojecie samochód ciężarowy rozumie się pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód cieżarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowca.


Poz. 96 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył samochód ciężarowy z przyczepa lub naczepa. Przez pojecie naczepa rozumie się przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd.


Poz. 97 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył autobus komunikacji publicznej. Przez pojecie autobus rozumie się pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowca, poruszający się regularnie, zgodnie z rozkładem jazdy.


Poz. 98 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył autobus inny, niż określony w poz. 97 (autobus szkolny, pracowniczy, wycieczkowy).


Poz. 99 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył ciągnik rolniczy.

Przez pojecie ciągnik rolniczy rozumie się pojazd silnikowy skonstruowany do użytku ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych.


Poz. 100 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył tramwaj lub trolejbus.

Przez pojecie tramwaj rozumie się również tramwaj służący jako pojazd techniczny nieprzeznaczony do przewozu osób.

Przez pojecie trolejbus rozumie się autobus, który wyposażony jest w silnik elektryczny, do którego zasilanie pobierane jest z zewnętrznej sieci energetycznej.


Poz. 101 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył pojazd wolnobieżny.

Przez pojecie pojazd wolnobieżny rozumie się pojazd wyposażony w silnik, którego konstrukcja uniemożliwia jazdę przekraczająca 25 km/h.


Poz. 102 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył pociąg.

Przez pojecie pociąg rozumie się również lokomotywy bez wagonów oraz inne pojazdy szynowe poruszające się po torach kolejowych, np. drezyna, maszyny służące do remontu torowiska i sieci trakcyjnej itp.


Poz. 103 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył inny pojazd niż wymieniony w poz. 91 do 103.


Poz. 104 - wypełnić, w przypadku gdy pojazd odjechał z miejsca zdarzenia i nie udało się go ustalić.


Poz. 105 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył pojazd przewożący materiały niebezpieczne.


Poz. 106 - wypełnić, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczył pojazd uprzywilejowany.

Przez pojecie pojazd uprzywilejowany rozumie się pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie wysyłających sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadących z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane, wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.
12.2. STAN POJAZDU

Poz. 107 - wypełnić, gdy niesprawny był układ hamulcowy.


Poz. 108 - wypełnić, gdy niesprawny był układ kierowniczy.


Poz. 109 - wypełnić, gdy ogumienie było uszkodzone lub nastąpiło nadmierne zużycie bieżnika.


Poz. 110 - wypełnić, gdy niesprawne były światła pozycyjne.


Poz. 111 - wypełnić, gdy niesprawne były światła mijania lub do jazdy dziennej lub drogowe.


Poz. 112 - wypełnić, gdy niesprawne były światła "stop".


Poz. 113 - wypełnić, gdy niesprawne były światła kierunkowskazów.


Poz. 114 - wypełnić, gdy szyby były zasłonięte lub zanieczyszczone.

Przez pojecie zasłonięte szyby rozumie się, gdy szyby zostały zasłonięte przez przewożone przedmioty lub są zaciemnione w sposób utrudniający obserwacje drogi.

Przez pojecie zanieczyszczone szyby rozumie się, gdy szyby były zanieczyszczone w sposób utrudniający obserwacje drogi.

Powyższe dotyczy szyby przedniej i przednich szyb bocznych pojazdu.


Poz. 115 - wypełnić, gdy pojazd był nieprawidłowo załadowany lub oznakowany.

Przez pojecie nieprawidłowo załadowany pojazd należy rozumieć taki pojazd, którego ładunek:

1) spowodował przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu;

2) spowodował przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;

3) naruszył stateczność pojazdu;

4) utrudnił kierowanie pojazdem;

5) ograniczył widoczność drogi lub zasłonił światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony;

6) nie został zabezpieczony przed zmiana położenia lub wywołaniem nadmiernego hałasu, a urządzenie do mocowania ładunku nie zostało zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

Przez pojecie nieprawidłowo oznakowany pojazd należy rozumieć brak wymaganego przepisami oznakowania pojazdu lub gdy oznakowanie to jest niewidoczne, zabrudzone, zatarte, uszkodzone. Dotyczy to pojazdu:

1) przewożącego zorganizowana grupę dzieci lub młodzieży do lat 18;

2) przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych;

3) przewożącego ładunek wystający poza przednie, boczne i tylne płaszczyzny obrysu pojazdu;

4) przewożącego materiały niebezpieczne;

5) wykonującego na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne;

6) do nauki jazdy;

7) ciągnika rolniczego lub przyczepy ciągniętej przez ten ciągnik;

8) wolnobieżnego;

9) silnikowego oraz zespołu pojazdów o długości powyżej 12 m;

10) silnikowego powyżej dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 16 t.
13. Tabela IX - PRZYCZYNY (OKOLICZNOŚCI zdarzenia)

Tabela zawiera 40 pozycji ponumerowanych liczbami od 116 do 155, które dotyczą przyczyn (okoliczności) zaistnienia zdarzenia drogowego. Tabela podzielona jest na trzy części.

Istnieje możliwość podania kilku przyczyn (współwina), ale zawsze tylko po jednej dla każdego uczestnika zdarzenia. Jeżeli jeden kierujacy popełnił kilka "błędów", należy zaznaczyć ten, który w zasadniczy sposób przyczynił się do powstania zdarzenia drogowego.

A. W części pod nazwa "ZACHOWANIE KIERUJĄCEGO" (pozycje 116 do 135), znak X należy umieścić w odpowiedniej pozycji, tylko jednej dla każdego pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, według zasad określonych w ust. 2 z zachowaniem numeracji pojazdów jak w tabeli VIII.


B. W części pod nazwa "ZACHOWANIE się PIESZEGO" (pozycje 136 do 142), znak X należy umieścić w jednej z pozycji.


C. W części trzeciej pod nazwa "POZOSTAŁE" (pozycje 143 do 154), znak X należy umieścić w jednej z pozycji.


13.1. ZACHOWANIE się KIERUJĄCEGO

Poz. 116 - wypełnić, gdy kierujący nie dostosował prędkości do warunków ruchu.

Przez niedostosowanie prędkości do warunków ruchu rozumie się przekroczenie dozwolonej prędkości dla określonych rodzajów pojazdów albo niedostosowanie prędkości do warunków ruchu lub stanu nawierzchni drogi.


Poz. 117 - wypełnić, gdy kierujący nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.

Przez ustąpienie pierwszeństwa przejazdu rozumie się powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości.


Poz. 118 - wypełnić, gdy kierujący nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu.

Przez nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu rozumie się, gdy kierujący pojazdem nie ustąpił pierwszeństwa, np.:

1) przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnie drogi, na która wjeżdżał;

2) poruszającemu się po drodze w strefie zamieszkania;

3) dochodzącemu do tramwaju lub chodnika, gdy oznaczony przystanek tramwajowy znajduje się przy chodniku i nie jest wyposażony w wysepke dla pasażerów;

4) osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej niesprawności ruchowej.


Poz. 119 - wypełnić, gdy kierujący nieprawidłowo wykonał manewr wyprzedzania innego pojazdu.

Przez wyprzedzanie rozumie się przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Przez nieprawidłowe wyprzedzanie rozumie się naruszenie przepisów o sposobie i warunkach, jakie obowiązany jest spełnić kierujący podczas wykonywania tego manewru.


Poz. 120 - wypełnić, gdy kierujący nieprawidłowo wykonał manewr omijania.

Przez omijanie rozumie się przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.

Przez nieprawidłowe omijanie rozumie się naruszenie przepisów o sposobie i warunkach, jakie obowiązany jest spełnić kierujący podczas wykonywania tego manewru.


Poz. 121 - wypełnić, gdy kierujący nieprawidłowo wykonał manewr wymijania.

Przez wymijanie rozumie się przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

Przez nieprawidłowe wymijanie rozumie się naruszenie przepisów o sposobie i warunkach, jakie obowiązany jest spełnić kierujący podczas wykonywania tego manewru.


Poz. 122 - wypełnić, gdy kierujący nieprawidłowo przejeżdżał przez przejście dla pieszych.

Przez nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych rozumie się:

1) nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu;

2) gdy kierujący skręcając w drogę poprzeczna nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnie, na która wjeżdża pojazd;


3) wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim (z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany);

4) omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

5) jazdę wzdłuż przejścia dla pieszych.


Poz. 123 - wypełnić, gdy kierujący nieprawidłowo przejeżdżał wyznaczony przejazd dla rowerzystów.

Przez przejazd dla rowerzystów rozumie się powierzchnie jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami. Przez nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów rozumie się:

1) nieustąpienie pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe;

2) gdy kierujący pojazdem przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnia nie udzielił pierwszeństwa rowerowi;

3) wyprzedzanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim (z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany).


Poz. 124 - wypełnić, gdy kierujący wykonywał nieprawidłowo manewr skrętu.

Przez nieprawidłowe skręcanie rozumie się naruszenie przepisów o sposobie i warunkach, jakie obowiązany jest spełnić kierujący podczas wykonywania manewru skręcania.


Poz. 125 - wypełnić, gdy kierujący nieprawidłowo zmieniał pas ruchu.

Przez nieprawidłowa zmianę pasa ruchu rozumie się naruszenie przepisów o sposobie i warunkach, jakie obowiązany jest spełnić kierujący podczas wykonywania manewru zmiany pasa ruchu.


Poz. 126 - wypełnić, gdy kierujący nieprawidłowo zawracał.

Przez nieprawidłowe zawracanie rozumie się naruszenie przepisów o sposobie i warunkach, jakie obowiązany jest spełnić kierujący podczas wykonywania manewru zawracania.


Poz. 127 - wypełnić, gdy kierujący unieruchomił pojazd na dłużej niż 1 minute, a zatrzymanie nie wynikało z warunków ruchu lub przepisów ruchu, czym spowodował naruszenie tych warunków lub przepisów.


Poz. 128 - wypełnić, gdy kierujący nieprawidłowo wykonywał manewr cofania.

Przez nieprawidłowe cofanie rozumie się naruszenie przepisów o sposobie i warunkach, jakie obowiązany jest spełnić kierujący podczas wykonywania tego manewru.


Poz. 129 - wypełnić, gdy kierujący jechał lewa strona jezdni dwukierunkowej lub lewa jezdnia drogi o dwóch jezdniach jednokierunkowych.


Poz. 130 - wypełnić, gdy kierujący nie zastosował się do wskazań sygnalizatora ze światłem czerwonym.


Poz. 131 - wypełnić, gdy kierujący nie zastosował się do innych znaków drogowych (pionowych lub poziomych), sygnałów świetlnych lub podawanych przez osobę uprawniona do kierowania ruchem, nieuwzględnionych w poz. 116-130.


Poz. 132 - wypełnić, gdy kierujący nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu.

Przez bezpieczna odległość rozumie się odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.


Poz. 133 - wypełnić, gdy kierujący niespodziewanie wykonał manewr gwałtownego hamowania.

Przez gwałtowne hamowanie rozumie się manewr powodujący zagrożenie bezpieczenstwa ruchu lub jego utrudnienie.


Poz. 134 - wypełnić, gdy kierujący kierował pojazdem bez włączonych świateł zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Poz. 135 - wypełnić, gdy przyczyna było zmęczenie lub zaśniecie.


13.2. ZACHOWANIE się PIESZEGO

Poz. 136 - wypełnić, gdy pieszy stał na jezdni, leżał lub siedział na niej.

Przez stanie na jezdni lub leżenie na niej, rozumie się również takie samo zachowanie na torowisku tramwajowym.


Poz. 137 - wypełnić, gdy pieszy chodził nieprawidłowa strona drogi.

Przez chodzenie nieprawidłowa strona drogi rozumie się, gdy pieszy idący poboczem lub jezdnia nie szedł lewa strona drogi i nie ustąpił miejsca jadącemu pojazdowi.


Poz. 138 - wypełnić, gdy osoba piesza weszła na jezdnie, pomimo iż dla jego kierunku ruchu wyświetlany był sygnał czerwony lub osoba kierująca ruchem podawała sygnał zakazu wejścia na jezdnie. Nie wypełnia się, gdy osoba piesza opuszczała jezdnie przy świetle czerwonym, a weszła przy zielonym.


Poz. 139 - wypełnić, gdy pieszy wszedł na jezdnie bezpośrednio przed jadący pojazd.

Przez nieostrożne wejście na jezdnie bezpośrednio przed jadący pojazd rozumie się nagłe wejście, również na wyznaczone przejście dla pieszych, gdy kierujący nie miał możliwości bezpiecznie zatrzymać pojazdu lub ominąć pieszego.


Poz. 140 - wypełnić, gdy pieszy wszedł na jezdnie spoza pojazdu lub innej przeszkody.

Przez nieostrożne wejście na jezdnie spoza pojazdu lub przeszkody należy rozumieć nagłe wejście pieszego, który nie był widoczny dla kierującego pojazdem ze względu na zasłonięcie go przez pojazd bądź przeszkodę i kierujący nie miał możliwości bezpiecznie zatrzymać pojazdu lub ominąć pieszego.


Poz. 141 - wypełnić, gdy przyczyna zdarzenia było nagłe, niespodziewane zatrzymanie lub cofniecie się pieszego.

Przez niespodziewane zatrzymanie pieszego lub cofniecie rozumie się sytuacje, gdy pieszy szedł po jezdni (również po przejściu dla pieszych) i nagle bez uzasadnienia zatrzymał się bądź zwolnił krok albo cofnął się i kierujący nie mógł bezpiecznie zatrzymać pojazdu lub ominąć pieszego.


Poz. 142 - wypełnić, gdy przyczyna zdarzenia było przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.

Przez przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym rozumie się przechodzenie lub przebieganie pieszego poza przejściem dla pieszych:

1) w odległości mniejszej niż 100 m od najbliższego przejścia;

2) na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni;

3) do wysepki dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej, łączącej się z przejściem dla pieszych.


13.3. POZOSTAŁE PRZYCZYNY zdarzeń DROGOWYCH

Poz. 143 - wypełnić, gdy nastąpił pożar pojazdu, który był przyczyna, a nie skutkiem zdarzenia drogowego.


Poz. 144 - wypełnić, gdy przyczyna zdarzenia była niezawiniona przez kierującego niesprawność techniczna pojazdu, która wystąpiła nagle i nie mogła być przez niego przewidziana, np. "wystrzał opony".


Poz. 145 - wypełnić, gdy przyczyna zdarzenia był niewłaściwy stan drogi.

Przez niewłaściwy stan drogi należy rozumieć trudny do przewidzenia przez kierującego stan jej nawierzchni określony w poz. 50-55.


Poz. 146 - wypełnić, gdy przyczyna zdarzenia była nieprawidłowa organizacja ruchu.

Przez nieprawidłowa organizacje ruchu należy rozumieć takie umieszczenie znaków pionowych i/lub poziomych oraz sygnalizacji świetlnej albo urządzeń bezpieczenstwa ruchu, które w sposób niejednoznaczny określają zasady ruchu na drodze, powodując u uczestników ruchu bledną interpretacje oznakowania.


Poz. 147 - wypełnić, gdy roboty prowadzone na drodze były nieprawidłowo zabezpieczone.

Przez nieprawidłowe zabezpieczanie robót na drodze rozumie się takie zabezpieczenie związane z pracami na drodze, które jest niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami lub przepisami dotyczącymi zabezpieczania i oznakowania robót drogowych (brak odpowiednich znaków pionowych i poziomych, brak barier ochronnych, niewłaściwie oświetlone roboty drogowe w nocy itp.).


Poz. 148 - wypełnić, gdy przyczyna zdarzenia była nieprawidłowo funkcjonująca sygnalizacja świetlna.

Przez nieprawidłowo funkcjonująca sygnalizacje świetlna należy rozumieć taki stan sygnalizacji, gdy podaje ona sygnały np.:

1) dla wszystkich kierunków ruchu wyświetlane jest światło zielone (tylko wszystkie zielone), czerwone (tylko wszystkie czerwone) lub żółto-czerwone (tylko wszystkie żółto-czerwone);

2) jednocześnie wyświetlane jest światło zielone, czerwone i żółte (tzw. "choinka");

3) świeci się ciągle (bez zmian) światło zielone dla jednej relacji, a czerwone dla innych relacji, w wyniku czego kierujący pojazdami lub piesi nie mogli prawidłowo rozpoznać wskazań sygnalizatorów.


Poz. 149 - wypełnić, gdy przyczyna zdarzenia była nieprawidłowo działająca zapora kolejowa.

Przez nieprawidłowo działająca zaporę kolejowa należy rozumieć nagła awarie zapory, która ze względu na brak innego oznakowania ostrzegawczego nie pozwoliła kierującemu na właściwa reakcje w obrębie przejazdu kolejowego.


Poz. 150 - wypełnić, gdy przyczyna zdarzenia były obiekty, zwierzęta - nagłe i niespodziewanie pojawiające się na drodze.


Poz. 151 - wypełnić, gdy przyczyna zdarzenia było nagłe, niespodziewane zasłabniecie, utrata przytomności kierującego.


Poz. 152 - wypełnić, gdy nastąpiło oślepienie przez inny pojazd lub słonce.

Przez oślepienie przez inny pojazd lub słonce należy rozumieć chwilowe osłabienie lub całkowita utratę zdolności rozpoznania sytuacji na drodze przez kierującego, spowodowana nadmiernym naświetleniem narządu wzroku kierującego.


Poz. 153 - wypełnić, gdy zdarzenie miało miejsce z winy pasażera.

Przez pojecie winy pasażera należy rozumieć wszelkie zdarzania niezależne od kierującego pojazdem, spowodowane bezpośrednio w wyniku działań pasażera, np. wyskakiwanie z pojazdu znajdującego się w ruchu, niespodziewane otwarcie drzwi.


Poz. 154 - wypełnić, gdy przyczyna zdarzenia mimo usilnych starań nie została ustalona.


Poz. 155 - wypełnić, gdy przyczyny były inne niż te, które wyszczególniono w tabelach.


Poz. 156 - wpisać przy pomocy cyfr dopuszczalna prędkość w miejscu zdarzenia drogowego.

Przez dopuszczalna prędkość w miejscu zdarzenia drogowego rozumie się prędkość określona przepisami ogólnymi lub znakami drogowymi.
14 Tabela X - UCZESTNICY (osoby uczestniczące w zdarzeniu)

W tabeli tej zawarte są podstawowe dane dotyczące wszystkich uczestników zdarzenia drogowego. Przez pojecie uczestnik zdarzenia drogowego rozumie się:

1) każdego kierującego pojazdem uczestniczącego w zdarzeniu drogowym;

2) pasażera pojazdu, jeżeli przyczynił się on do powstania zdarzenia drogowego lub odniósł w nim obrażenia;

3) pieszego, jeżeli przyczynił się on do powstania zdarzenia drogowego lub odniósł w nim obrażenia.

Wszystkie wiersze dotyczące uczestników zdarzenia drogowego, należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.


14.1. W tabeli przewidziane są trzy pozycje dla kierujących, oznaczone odpowiednio: kierujący 1, kierujący 2 i kierujący 3. Wypełniając te pozycje należy zachować numeracje zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2:

1) w poszczególne wiersze dotyczącego kierującego pojazdem należy wpisać:

a) nazwisko kierującego pojazdem,

b) imię kierującego z podaniem imienia ojca,

c) markę oraz numer rejestracyjny pojazdu (nr rejestracyjny zapisuje się ciągiem, bez spacji i innych znaków), rok produkcji, data ostatniego badania technicznego, wyposażenie ochronne dot. pojazdu (np. poduszki powietrzne, ABS) w opcji tak.../nie (dane wypełnić w przypadku wypadku, w którym był zabity),

d) nazwę firmy ubezpieczeniowej (pobieramy ze słownika) i numer polisy ubezpieczenia OC,

e) numer rejestracyjny przyczepy lub naczepy;

2) w odpowiednie pole za nazwiskiem należy wpisać numer ewidencyjny PESEL (nie dotyczy obcokrajowców), zwracając uwagę na poprawność wprowadzania: pełny rok, miesiąc, dzień;

3) w przypadku obcokrajowców należy wpisać datę urodzenia, a w następne wpisać słownie obywatelstwo;

4) pola za numerem ewidencyjnym należy odpowiednio wypełnić:

a) w rubryce pleć - wpisać X w polu mężczyzna lub kobieta (w przypadku nn w systemie należy zaznaczyć nieokreślona),

b) w rubryce inwalida wpisać X w przypadku, gdy kierującym była osoba niepełnosprawna,

c) w rubryce działanie - wpisać odpowiednio X w przypadku stwierdzenia, że kierujący był pod działaniem alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu oraz poziom alkoholu w organizmie, w postaci cyfr w mg/dcm3 lub w ‰ (dane wypełnić w przypadku wypadku, w którym był zabity),

d) w rubryce bez pasów, fotelika, hełmu - wpisać X w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku zapięcia pasów bezpieczenstwa przez kierującego pojazdem, posiadania fotelika lub też braku hełmu ochronnego w przypadku kierującego motocyklem lub motorowerem,

e) w rubryce zabity - wpisać X w odpowiednie pole w przypadku śmierci kierującego na miejscu zdarzenia lub gdy śmierć nastąpiła w ciągu 30 dni od daty zdarzenia,

f) w rubryce ranny - wpisać X w odpowiednie pole w przypadku, gdy kierujący został dzieżko ranny lub lekko ranny.


14.2. Następne sześć pól przewidzianych jest dla pozostałych uczestników zdarzenia pasażerów i pieszych.

Jeżeli sprawca zdarzenia był pieszy lub pasażer, wpisuje się go na pierwszej pozycji. W pole przed jego nazwiskiem należy wpisać numer pojazdu, którego osoba była pasażerem - zgodnie z numeracja przyjęta dla kierujących według zasad określonych w ust. 2. Dla pieszych wpisuje się cyfrę "0". Pozostałe pola wypełnia się tak samo jak dla kierującego. W przypadku pasażerów należy zaznaczyć miejsce siedzenia - z przodu lub tyłu pojazdu, wstawiając znak X w poz. "P" (przód pojazdu) lub "T" (tył pojazdu).
15. Tabela XI - DODATKOWE INFORMACJE O KIERUJĄCYM

Tabela zawiera 6 pozycji ponumerowanych liczbami od 157 do 162, które dotyczą dodatkowych informacji o kierującym.

Znaki X należy wpisać w odpowiednie pola oraz wpisać liczbę lat kierowania pojazdem zachowując numeracje kierujących jak w tabelach VIII - X.

Poz. 157 - wypełnić, gdy kierujący posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem.

Przez posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem rozumie się dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym określonej kategorii, pozwolenie do kierowania tramwajem, kartę rowerowa i kartę motorowerowa, bez względu na to czy kierujący posiadał przy sobie właściwy dokument czy też nie.


Poz. 158 - wypełnić, gdy kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

Przez pojecie nieposiadanie uprawnień rozumie się, gdy kierujący nie uzyskał wymaganych uprawnień do kierowania: pojazdem silnikowym określonej kategorii, tramwajem, rowerem lub motorowerem. Pojecie to oznacza również zatrzymanie takich uprawnień przez upoważniony organ.


Poz. 159 - wypełnić, gdy niewymagane sa uprawnienia do kierowania pojazdem, np. w przypadku rowerzysty, który ukończył 18 lat.


Poz. 160 - wpisać liczbę lat kierowania pojazdem wg oświadczenia kierującego. W przypadku braku możliwości uzyskania tej informacji liczbę lat posiadania prawa jazdy przyjmuje się w ten sposób, że każdy rozpoczęty rok jego posiadania uznaje się za pełny rok (zapis 01 oznacza pierwszy rok posiadania prawa jazdy).


Poz. 161 - wypełnić, gdy kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia drogowego.

Przez pojecie zbiegł z miejsca zdarzenia drogowego rozumie się oddalenie się kierującego z miejsca wypadku lub kolizji bez względu to czy był on sprawca czy też tylko uczestnikiem.


Poz. 162 - wypełnić, gdy kierujący jest obcokrajowcem. Przez pojecie obcokrajowiec rozumie się osobę, która nie posiada obywatelstwa polskiego.
16. Tabela XII - ROZSTRZYGNIECIE

Tabela zawiera 5 pozycji ponumerowanych liczbami od 163 do 167, które dotyczą rozstrzygnięcia zdarzenia drogowego.

Znaki X należy wpisać w odpowiednie pola zachowując numeracje kierujących jak w tabelach VIII - X. W przypadku, kiedy sprawca jest pieszy lub pasażer w miejscu przeznaczonym dla kierującego (1, 2...) należy wpisać "0" dla pieszego lub "P" dla pasażera.


Poz. 163 - wypełnić, gdy zdarzenie nosiło znamiona przestępstwa i skierowano sprawę do prokuratury.


Poz. 164 - wypełnić, gdy zdarzenie nosiło znamiona wykroczenia i skierowano sprawę do rozstrzygnięcia przez sad.


Poz. 165 - wypełnić, gdy policjant zastosował postępowanie mandatowe wobec sprawcy (sprawców) zdarzenia drogowego.


Poz. 166 - wypełnić, gdy policjant zastosował pouczenie wobec sprawcy (sprawców) zdarzenia drogowego.


Poz. 167 - wypełnić, gdy sprawę skierowano do rozstrzygnięcia przez inny organ, np. w przypadku gdy sprawa przekazana została organowi uprawnionemu do orzekania w sprawach wykroczeń w trybie dyscyplinarnym.


Poz. 168 - wpisać czytelnie, literami drukowanymi: stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza likwidującego zdarzenie drogowe. Funkcjonariusz składa osobiście podpis. W przypadku wypełnienia karty zdarzenia zgłoszonego przez poszkodowanego, gdzie Policji na miejscu nie było, nie należy wypełnić rubryki 168, natomiast w systemie nie należy zaznaczyć opcji "karta sporządzona na miejscu zdarzenia".
powrót
Personal tools