Decyzja nr 246/11 KGP

From Polipedia

Jump to: navigation, search
powrót


Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji z 17 sierpnia 2011r Nr 6 poz. 43
 

Spis treści
DECYZJA NR 246 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji


Tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone przez: Decyzja nr 225/12 KGP; Decyzja nr 379/12 KGP
Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

Strukturę organizacyjną i etatową:

1) oddziału prewencji Policji:

a) w Białymstoku, określa załącznik nr 1 do decyzji,

b) w Bydgoszczy, określa załącznik nr 2 do decyzji,

c) w Gdańsku, określa załącznik nr 3 do decyzji,

d) w Katowicach, określa załącznik nr 4 do decyzji,

e) w Krakowie, określa załącznik nr 5 do decyzji,

f) w Lublinie, określa załącznik nr 6 do decyzji,

g) w Łodzi, określa załącznik nr 7 do decyzji,

h) w Olsztynie, określa załącznik nr 8 do decyzji,

i) w Poznaniu, określa załącznik nr 9 do decyzji,

j) w Rzeszowie, określa załącznik nr 10 do decyzji,

k) w Szczecinie, określa załącznik nr 11 do decyzji,

l) w Warszawie, określa załącznik nr 12 do decyzji,

m) we Wrocławiu, określa załącznik nr 13 do decyzji;

2) samodzielnego pododdziału prewencji Policji w:

a) Bielsku-Białej, określa załącznik nr 14 do decyzji,

b) Częstochowie, określa załącznik nr 15 do decyzji,

c) Kielcach, określa załącznik nr 16 do decyzji,

d) Legnicy, określa załącznik nr 17 do decyzji,

e) Opolu, określa załącznik nr 18 do decyzji,

f) Płocku, określa załącznik nr 19 do decyzji,

g) Radomiu, określa załącznik nr 20 do decyzji,

h) Zielonej Górze, określa załącznik nr 21 do decyzji;

3) kompanii prewencji oddziału prewencji Policji, określa załącznik nr 22 do decyzji;

4) plutonu prewencji, określa załącznik nr 23 do decyzji.


§ 2

Liczba stanowisk etatowych policyjnych w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji wynosi 6 751, w tym:

1) dowódcy i zastępcy dowódcy – 58 stanowisk;

2) w zespołach organizacji służby – 193 stanowiska;

3) w kompaniach i plutonach prewencji – 5 508 stanowisk;

4) w plutonach wsparcia taktycznego – 186 stanowisk;

5) w kompanii i plutonach wzmocnienia[2]) – 548 stanowisk;

6) w zespołach szkolenia – 57 stanowisk;

7) w zespołach medycznych – 72 stanowiska;

8) w innych komórkach organizacyjnych – 129 stanowisk.”;

2) załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik nr 20 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.


§ 3

Traci moc decyzja nr 359 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2009 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 61, z późn. zm.3)).


§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

_________
1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 54, Nr 11, poz. 62 i Nr 17, poz. 102, z 2009 r. Nr 4, poz. 13, Nr 5, poz. 23 i Nr 15, poz. 72 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 8.

[2]) W strukturze pododdziałów wzmocnienia znajdują się drużyny miotaczy wody, załogi transporterów opancerzonych oraz drużyny automatycznych wyrzutni granatów łzawiących i reflektorów olśniewających zwane dalej „drużynami AWGŁ/RO”. W Oddziałach Prewencji Policji w Warszawie i Katowicach oraz samodzielnych pododdziałach prewencji Policji w strukturze plutonów wzmocnienia znajdują się również pododdziały wsparcia taktycznego.

3) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2009 r. Nr 15, poz. 77, z 2010 r. Nr 7, poz. 25 i Nr 12, poz. 77 oraz z 2011 r. Nr 3, poz. 19.Załączniki


Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lipca 2011 r.
Załącznik nr 1STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIAŁYMSTOKU


Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca oddziału

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

1

5

2

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

- Asystent

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

3

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Asystent

4

5

Zespół Szkolenia:

1

1

2

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

3

6

Zespół Medyczny:

1

1

1

1

- Lekarz

- Policjant

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

3

7

Kompania Prewencji:*

2

188

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

2

2

2

3

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

2

- Referent

2

Drużyna AWGŁ/RO:

2

2

4

2

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

8

18

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

2

4

8

- Dowódca plutonu

- Dowódca drużyny

- Referent - Policjant

15

OGÓŁEM

8

243

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik nr 2STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BYDGOSZCZYLp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

- Dowódca oddziału

- Zastępca dowódcy oddziału

1

2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

1

5

2

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista
- Dyżurny oddziału prewencji Policji
- Asystent

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

3

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Asystent

4

5

Zespół Szkolenia:

1

1

2

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista

3

6

Zespół Medyczny:

1

1

1

1

- Lekarz
- Policjant
- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

3

7

Kompania Prewencji:*

2

188

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

2

2

2

3

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

2

- Referent

2

Drużyna AWGŁ/RO:

2

2

4

2

- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

8

18

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

2

4

8

- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

15

OGÓŁEM

8

243

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik nr 3STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W GDAŃSKU


Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

- Dowódca oddziału

- Zastępca dowódcy oddziału

1

2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

1

5

2

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

- Asystent

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

3

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Asystent

4

5

Zespół Szkolenia:

1

1

3

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

4

6

Zespół Medyczny:

1

1

1

1

- Lekarz

- Policjant

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

3

7

Kompania Prewencji:*

3

282

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

2

2

2

3

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

2

- Referent

2

Drużyna AWGŁ/RO:

3

3

6

3

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

12

22

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

2

4

8

- Dowódca plutonu

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

15

OGÓŁEM

9

342

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik nr 4STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH


Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

- Dowódca oddziału

- Zastępca dowódcy oddziału

1

2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

3

1

5

4

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

- Asystent

13

4

Zespół Transportu, Łączności i Zaopatrzenia:

1

3

6

6

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Asystent

- Referent

15

5

Zespół Szkolenia:

1

1

6

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

7

6

Zespół Medyczny:

2

2

2

2

- Lekarz

- Policjant

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

6

7

Kompania Prewencji:*

6

564

8

Kompania Wzmocnienia:

1

1

1

1

1

- Dowódca kompanii

- Zastępca Dowódcy kompanii

- Asystent

- Referent

4

Pluton Miotaczy Wody:

1

1

6

6

9

- Dowódca plutonu

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

22

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

2

- Referent

2

Pluton AWGŁ/RO:

1

1

5

10

5

- Dowódca plutonu

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

21

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

5

10

20

- Dowódca plutonu

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

36

85

OGÓŁEM

12

693

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik nr 5

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA


ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIELp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca oddziału

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

1

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

5

- Asystent

2

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Asystent

4

5

5

Zespół Szkolenia:

1

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

4

5

6

Zespół Medyczny:

1

- Lekarz

1

- Policjant

1

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

3

7

Kompania Prewencji:*

4

376

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

- Dowódca drużyny

3

- Referent

3

- Policjant

6

12

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

- Referent

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

4

4

- Dowódca drużyny

- Referent

8

- Policjant

4

16

31

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

- Dowódca plutonu

- Dowódca drużyny

3

- Referent

6

- Policjant

12

22

OGÓŁEM

10

454

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik nr 6STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIELp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca oddziału

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

1

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

5

- Asystent

2

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Asystent

3

4

5

Zespół Szkolenia:

1

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

2

3

6

Zespół Medyczny:

1

- Lekarz

1

- Policjant

1

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

3

7

Kompania Prewencji:*

2

188

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

2

- Dowódca drużyny

2

- Referent

2

- Policjant

3

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

- Referent

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

2

2

- Dowódca drużyny

- Referent

4

- Policjant

2

8

18

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

- Dowódca plutonu

- Dowódca drużyny

2

- Referent

4

- Policjant

8

15

OGÓŁEM

8

243

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik nr 7STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W ŁODZILp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca oddziału

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

1

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

5

- Asystent

2

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Asystent

4

5

5

Zespół Szkolenia:

1

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

4

5

6

Zespół Medyczny:

1

- Lekarz

1

- Policjant

1

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

3

7

Kompania Prewencji:*

4

376

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

3

- Dowódca drużyny

3

- Referent

3

- Policjant

6

12

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

- Referent

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

4

4

- Dowódca drużyny

- Referent

8

- Policjant

4

16

31

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

- Dowódca plutonu

- Dowódca drużyny

3

- Referent

6

- Policjant

12

22

OGÓŁEM

10

454

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik nr 8STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OLSZTYNIELp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca oddziału

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

1

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

5

- Asystent

2

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Asystent

3

4

5

Zespół Szkolenia:

1

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

2

3

6

Zespół Medyczny:

1

- Lekarz

1

- Policjant

1

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

3

7

Kompania Prewencji:*

2

188

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

2

- Dowódca drużyny

2

- Referent

2

- Policjant

3

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

- Referent

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

2

2

- Dowódca drużyny

- Referent

4

- Policjant

2

8

18

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

- Dowódca plutonu

- Dowódca drużyny

2

- Referent

4

- Policjant

8

15

OGÓŁEM

8

243

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik nr 9STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIULp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1
2

- Dowódca oddziału
- Zastępca dowódcy oddziału

1
2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista
- Dyżurny oddziału prewencji Policji
- Asystent

1
1
5
2

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Asystent

1
4

5

5

Zespół Szkolenia:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista

1
4

5

6

Zespół Medyczny:

1

- Lekarz
- Policjant
- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1
1
1

3

7

Kompania Prewencji:*

4

376

8

Pluton Wzmocnienia:

1

- Dowódca plutonu

1

Drużyna Miotaczy Wody:

- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

3
3
6

12

Załoga Transportera Opancerzonego:
- Referent

1

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

4

- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

4
8
4

16

31

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

1
3
6
12

22

10

Pluton Przewodników Psów Służbowych:

1

- Dowódca plutonu
- Przewodnik psa służbowego

1
17

18

OGÓŁEM

11

472

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.Załącznik nr 10

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W RZESZOWIELp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1
2

- Dowódca oddziału
- Zastępca dowódcy oddziału

1
2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista
- Dyżurny oddziału prewencji Policji
- Asystent

1
1
5
2

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Asystent

1
3

4

5

Zespół Szkolenia:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista

1
2

3

6

Zespół Medyczny:

1

- Lekarz
- Policjant
- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1
1
1

3

7

Kompania Prewencji:*

2

188

8

Pluton Wzmocnienia:

1

- Dowódca plutonu

1

Drużyna Miotaczy Wody:

2

- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

2
2
3

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

- Referent

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

2

- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

2
4
2

8

18

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

1
2
4
8

15

OGÓŁEM

8

243

  • Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik nr 11

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W SZCZECINIELp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1
2

- Dowódca oddziału
- Zastępca dowódcy oddziału

1
2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista
- Dyżurny oddziału prewencji Policji
- Asystent

1
1
5
2

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Asystent

1
3

4

5

Zespół Szkolenia:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista

1
3

4

6

Zespół Medyczny:

1

- Lekarz
- Policjant
- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1
1
1

3

7

Kompania Prewencji:*

3

282

8

Pluton Wzmocnienia:

1

- Dowódca plutonu

1

Drużyna Miotaczy Wody:

2

- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

2
2
3

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

- Referent

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

3

- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

3
6
3

12

22

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

1
2
4
8

15

OGÓŁEM

9

342

  • Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik nr 12

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIELp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1
2

- Dowódca oddziału
- Zastępca dowódcy oddziału

1
3

4

3

Zespół Organizacji Służby:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista
- Dyżurny oddziału prewencji Policji
- Asystent
- Referent
- Policjant

2
4
5
2
7
1

21

4

Zespół Zaopatrzenia:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista
- Asystent
- Referent

1
1
4
1

7

5

Zespół Transportu:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Asystent
- Referent
- Policjant

1
3
3
1

8

6

Zespół Łączności:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista
- Asystent
- Referent

1
1
4
2

8

7

Zespół Szkolenia:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista
- Asystent

1
4
3

8

8

Zespół Kadr i Kontroli:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista
- Asystent

1
1
3

5

9

Zespół Medyczny:

3

- Lekarz
- Policjant
- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

3
3
3

9

10

Zespół Prewencji:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału

3

3

11

Kompania Prewencji:*

12

1128

12

Kompania Wzmocnienia:

1

- Dowódca kompanii
- Zastępca dowódcy kompanii
- Asystent

1
1
1

Pluton Miotaczy Wody:

- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

1
6
6
10

23

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

- Referent

2

2

Pluton AWGŁ/RO:

1

- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

1
7
14
7

29

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

1
4
8
16

29

86

OGÓŁEM

23

1287

<p class="MsoNormal t734-43">* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik nr 13STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI WE WROCŁAWIU</tr>

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1
2

- Dowódca oddziału
- Zastępca dowódcy oddziału

1
2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista
- Dyżurny oddziału prewencji Policji
- Asystent

1
1
5
2

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Asystent

1
3

4

5

Zespół Szkolenia:

1

- Pomocnik dowódcy oddziału
- Specjalista

1
3

4

6

Zespół Medyczny:

1

- Lekarz
- Policjant
- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1
1
1

3

7

Kompania Prewencji:*

3

282

8

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

2

2

- Dowódca drużyny

- Referent

2

- Policjant

3

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

2

- Referent

2

Drużyna AWGŁ/RO:

3

3

- Dowódca drużyny

- Referent

6

- Policjant

3

12

22

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

1

- Dowódca plutonu

- Dowódca drużyny

2

- Referent

4

- Policjant

8

15

OGÓŁEM

9

342

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik nr 14STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIELSKU BIAŁEJLp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca samodzielnego pododdziału

1

2

- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

1

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

- Specjalista

- Asystent

6

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

2

- Asystent

2

5

Zespół Medyczny:

1

1

- Lekarz

- Policjant

1

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

3

6

Pluton Prewencji:*

4

88

7

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

1

1

- Dowódca drużyny

- Referent

1

- Policjant

2

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

1

- Dowódca Drużyny

- Referent

2

- Policjant

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

1

- Dowódca drużyny

- Referent

2

- Policjant

4

7

16

OGÓŁEM

8

118

* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 15STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W CZĘSTOCHOWIELp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca samodzielnego pododdziału

1

2

- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

1

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

- Specjalista

- Asystent

6

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

2

- Asystent

2

5

Zespół Medyczny:

1

1

- Lekarz

- Policjant

1

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

3

6

Pluton Prewencji:*

4

88

7

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

1

1

- Dowódca drużyny

- Referent

1

- Policjant

2

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

1

- Dowódca Drużyny

- Referent

2

- Policjant

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

1

- Dowódca drużyny

- Referent

2

- Policjant

4

7

16

OGÓŁEM

8

118

* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik nr 16STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KIELCACH


Lp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca samodzielnego pododdziału

1

2

- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

1

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

2

- Specjalista

- Asystent

5

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

- Specjalista

- Asystent

1

2

5

Zespół Medyczny:

1

1

- Lekarz

- Policjant

1

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

3

6

Pluton Prewencji:*

8

176

7

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

1

1

- Dowódca drużyny

- Referent

1

- Policjant

2

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

1

- Dowódca Drużyny

- Referent

2

- Policjant

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

1

- Dowódca drużyny

- Referent

2

- Policjant

4

7

16

OGÓŁEM

12

206

* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik nr 17STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LEGNICYLp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca samodzielnego pododdziału

1

2

- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

1

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

1

- Specjalista

- Asystent

6

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

2

- Asystent

2

5

Zespół Medyczny:

1

1

- Lekarz

- Policjant

1

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

3

6

Pluton Prewencji:*

4

88

7

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

1

1

- Dowódca drużyny

- Referent

1

- Policjant

2

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

1

- Dowódca Drużyny

- Referent

2

- Policjant

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

1

- Dowódca drużyny

- Referent

2

- Policjant

4

7

16

OGÓŁEM

8

118

* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik nr 18STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OPOLU


Lp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

Komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1.

- Dowódca samodzielnego pododdziału

1

2.

- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

1

2

3.

Zespół Organizacji Służby:

1

- Specjalista

1

- Asystent

6

7

4.

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

- Asystent

2

2

5.

Zespół Medyczny:

1

- Lekarz

1

- Policjant

1

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

3

6.

Pluton Prewencji:*

5

110

7.

Pluton Wzmocnienia:

1

1

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotaczy Wody:

1

- Dowódca drużyny

1

- Referent

1

- Policjant

2

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

1

- Dowódca Drużyny

- Referent

2

- Policjant

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

- Dowódca drużyny

1

- Referent

2

- Policjant

4

7

16

OGÓŁEM

9

140

  • Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik nr 19STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W PŁOCKULp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

Dowódca oddziału

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

- Specjalista

2

- Asystent

7

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

- Specjalista

1

- Asystent

2

3

5

Zespół Medyczny:

1

- Lekarz

1

- Policjant

1

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

3

6

Pluton Prewencji:*

6

132

7

Pluton Wzmocnienia:

1

- Dowódca plutonu

1

Drużyna Miotaczy Wody:

- Dowódca drużyny

1

- Referent

1

- Policjant

2

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

- Dowódca Drużyny

1

- Referent

2

- Policjant

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

- Dowódca drużyny

1

- Referent

2

- Policjant

4

7

16

OGÓŁEM

10

166

* Strukturę organizacyjną i etatowąplutonu prewencji określa załącznik nr 23

Załącznik nr 20STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W RADOMIULp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca oddziału

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

2

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

- Specjalista

2

- Asystent

7

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

- Specjalista

1

- Asystent

2

3

5

Zespół Medyczny:

1

- Lekarz

1

- Policjant

1

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

3

6

Pluton Prewencji:*

6

132

7

Pluton Wzmocnienia:

1

- Dowódca plutonu

1

Drużyna Miotaczy Wody:

1

- Dowódca drużyny

1

- Referent

1

- Policjant

2

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

- Dowódca Drużyny

1

- Referent

2

- Policjant

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

- Dowódca drużyny

1

- Referent

2

- Policjant

4

7

16

OGÓŁEM

10

166

* Strukturę, organizacyjną i etatowąplutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik nr 21STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA

SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W ZIELONEJ GÓRZELp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca samodzielnego pododdziału

1

2

- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

1

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

- Specjalista

1

- Asystent

6

7

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

- Asystent

2

2

5

Zespół Medyczny:

1

- Lekarz

1

- Policjant

1

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

3

6

Pluton Prewencji:*

4

88

7

Pluton Wzmocnienia:

1

- Dowódca plutonu

1

Drużyna Miotaczy Wody:

1

- Dowódca drużyny

1

- Referent

1

- Policjant

2

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

- Dowódca Drużyny

1

- Referent

2

- Policjant

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

- Dowódca drużyny

1

- Referent

2

- Policjant

4

7

16

OGÓŁEM

8

118

* Strukturę, organizacyjną i etatowąplutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik nr 22STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA KOMPANII PREWENCJI ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJISTRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ETATOWA

Lp.

Nazwa stanowiska lub komórki organizacyjnej

Liczba komórek

Liczba etatów

razem

kierowniczych

pozostałych

1

dowódca kompanii

1

1

-

2

zastępca dowódcy kompanii

1

1

-

3

asystent

1

1

-

4

referent

3

-

3

5

pluton*

4

88

16

72

OGÓŁEM

94

19

75

* Strukturę, organizacyjną i etatowąplutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik nr 23STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA PLUTONU PREWENCJISTRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ETATOWA

Lp.

Nazwa stanowiska

Liczba etatów

razem

kierowniczych

pozostałych

1

dowódca plutonu

1

1

-

2

dowódca drużyny

3

3

-

3

referent

6

-

6

4

policjant

12

-

12

OGÓŁEM

22

4

18powrót
Personal tools